fbpx
Select Page

Блоковете в AutoCAD (команда Block) са удобно средство за групиране на повтарящи се графични елементи и с възможност за добавяне на атрибутна информация. Те могат да се вмъкват в модела или чертожните листове и така да се създават инстанции (референции) на дефинирания блок.

I. Подготовка за дефиниция на AutoCAD блок

За създаване на AutoCAD блок са необходими входни елементи (графични и атрибутни), които да го изградят. В празен DWG файл изберете команда Circle (съкратено „C”), напишете „0,0“ за координати на центъра и „1“ за радиус. След това направете Zoom -> Extend последователност, за да намерите окръжността с радиус 1 в нулевата точка.

Изберете команда ATTDEF за стартиране на Attribute Definition диалогов прозорец. В него попълнете полета Tag: „Elevation”, Prompt: “Type the Elevation и Default: “0”. В Text height запишете стойността „2.5“ за големина на атрубута и оставете включена опцията Specify on-screen. Изберете OK в прозореца Attribute Definition и отбележете точка за вмъкване на атрибута вдясно от окръжността. Така вече имате две обекта (един геометричен и един атибутен), които ще влязат в състава на блока.

II. Дефиниране на блок

Използвайте команда Block, може да се изпише „B” на командния ред, за да стартирате прозореца Block Definition. В полето Name напишете „Point with Elevation“, Block units -> Millimeters и натиснете бутона Select Objects. AutoCAD ще влезе в модела и трябва да се посочат окръжността и атрибута и да се даде Enter. Програмата отново ще се върне в прозореца Block Definition, където осигурете да няма отметка Specify on-screen за избиране на точка на вмъкване на блока. Така точка по подразбиране ще остане с нулеви стойности за координати (X, Y и Z) и ще съвпадне центъра на окръжността. Ако искате да смените точката, можете да изберете Pick point и да посочите в пространството нейните координати.

В прозореца Block Definition изберете Convert to block, за да създадете обект (блок референция) на мястото на елементите от дефиницията на блока. Така, когато изберете ОК в прозореца Block Definition, ще се стартира прозореца Edit Attributes за стойността на атрибута Elevation. Срещу Type the Elevation сменете стойността по подразбиране „0“ с „500“ и изберете ОК.

Обектът, който ще получите, е блок рефенция (Block Reference) и може да се вмъква и копира в модела и в хартиеното пространство и може да приема различни атрибутни стойности. Посочете блока и с десен клик от списъка изберете Properties. В прозореца Properties на посочения блок можете да видите и да промените основните и геометрични свойства, както и стойността на атрубута Elevation.

III. Вмъкване на блок – Използвайте команда Insert, може да се изпише „I” на командния ред, за да стартирате палета BLOCKS, където в секцията Current Drawing ще присъства блока Point with Elevation. Можете да натиснете бутона с блока и да го вмъкнете в дадена точка, като ще преминете и през задаване стойност на Elevation атрибута.