Menu

Програмата предлага интуитивен потребителски интерфейс и инструменти за бързо въвеждане, редактиране и анализ на изчислителния модел. Възможностите за анализ на Robot покриват широк диапазон – моделиране в 3D по МКЕ, линеен и нелинеен анализ, P-Delta ефект, Buckling анализ, модален и спектрален анализ, подвижни товари, линии и площи на влияние, обемни крайни елементи, пълно оразмеряване на стоманени, стоманобетонни и дървени конструкции.

Основни функции
 • Статичен и динамичен анализ на строителни конструкции по МКЕ
 • Оразмеряване – стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции
 • Двупосочна връзка с Revit и импорт от Advance Steel
Анализи
 • Статичен анализ
 • Модален анализ
 • Сеизмичен анализ
 • Спетрален анализ
 • Time history
 • Въжета
 • Нелинеен анализ
 • Решение по деформирана схема (P-delta)
Моделиране
 • Прътови елементи – frame
 • Въжета
 • Плочи, стени, черупки – shell, membrane
 • Ортотропни плочи
 • Масивни тела – обемни крайни елементи
 • Моделиране на вути
 • Оформяне на стоманобетонни ядра
Опори и товари
 • Опори – твърди, пружинни, опори на триене, с минимално преместване, нелинейни, демпфери
 • Стави – пружинни, на триене, с минимално преместване, нелинейни, демпфери
 • Натоваване – статични товари, променливи по функция, преместване на опори, температура, скъсяване/удължаване на пръти, маси
 • Превръщане на вертикални товари в маси за динамичен анализ
 • Натоварване с claddings
Подвижни товари
 • Екстремум на усилия от подвижен товар
 • Криволинеен път на движение
 • Линии на влияние
 • Площи на влияние
Оразмеряване на стоманени конструкции
 • Оразмеряване по Eurocode
 • Реално задаване на изкълчвателната дължина
 • Обща устойчивост и устойчивост на натиснат пояс
 • Оптимизация на сеченията
 • Оразмеряване на съединения между елементите – болтови, заваръчни
Оразмеряване на стоманобетонни конструкции
 • Плочи – армировка, пукнатини, провисване, продънване
 • Греди, колони, единични и ивични фундаменти (основна плоскост), греда на еластична основа
 • Генериране на армировъчни планове
Симулация на ветрово натоварване

Симулация на аеродинамичен тунел в самата програма. След направената симулация, елементите се натоварват автоматично в отделно товарно състояние с получените от симулацията стойности. Може да се използва както за панели и плочи, така и за прътови конструкции.

Двупосочна връзка с Revit

Autodesk Robot Structural Analysis има двупосочна връзка с Revit, като вмъква изградения в Revit модел, извършва анализа и при промяна проекта, се обновява автоматично и в двете програми.  Потготовката на модела в Revit (натоварване, аналитичен модел, подпорни условия) премахва необходимостта от построяване на изчислителния модел от нулата. Трансферът на модел от Revit става с дефинираната армировка /двупосочна връзка/.