fbpx
Select Page

Robot Structural Analysis Professional

Програмата предлага интуитивен потребителски интерфейс и инструменти за бързо въвеждане, редактиране и анализ на изчислителния модел. Възможностите за анализ на Robot покриват широк диапазон – моделиране в 3D по МКЕ, линеен и нелинеен анализ, P-Delta ефект, Buckling анализ, модален и спектрален анализ, подвижни товари, линии и площи на влияние, обемни крайни елементи, пълно оразмеряване на стоманени, стоманобетонни и дървени конструкции.

Основни функции

 • Статичен и динамичен анализ на строителни конструкции по МКЕ;
 • Оразмеряване – стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции;
 • Двупосочна връзка с Revit и импорт от Advance Steel;

Анализи

 • Статичен анализ;
 • Модален анализ;
 • Сеизмичен анализ;
 • Спектрален анализ;
 • Time history;
 • Въжета;
 • Нелинеен анализ;
 • Решение по деформирана схема (P-delta).

Моделиране

 • Прътови елементи – frame;
 • Въжета;
 • Плочи, стени, черупки – shell, membrane;
 • Ортотропни плочи;
 • Масивни тела – обемни крайни елементи;
 • Моделиране на вути;
 • Оформяне на стоманобетонни ядра.

Опори и товари

 • Опори – твърди, пружинни, опори на триене, с минимално преместване, нелинейни, демпфери;
 • Стави – пружинни, на триене, с минимално преместване, нелинейни, демпфери;
 • Натоваване – статични товари, променливи по функция, преместване на опори, температура, скъсяване/удължаване на пръти, маси;
 • Превръщане на вертикални товари в маси за динамичен анализ;
 • Натоварване с claddings.

Подвижни товари

 • Екстремум на усилия от подвижен товар;
 • Криволинеен път на движение;
 • Линии на влияние;
 • Площи на влияние.

Оразмеряване на стоманени конструкции

 • Оразмеряване по Eurocode;
 • Реално задаване на изкълчвателната дължина;
 • Обща устойчивост и устойчивост на натиснат пояс;
 • Оптимизация на сеченията;
 • Оразмеряване на съединения между елементите – болтови, заваръчни.

Оразмеряване на стоманобетонни конструкции

 • Плочи – армировка, пукнатини, провисване, продънване;
 • Греди, колони, единични и ивични фундаменти (основна плоскост), греда на еластична основа;
 • Генериране на армировъчни планове.

Симулация на ветрово натоварване

Симулация на аеродинамичен тунел в самата програма. След направената симулация, елементите се натоварват автоматично в отделно товарно състояние с получените от симулацията стойности. Може да се използва както за панели и плочи, така и за прътови конструкции.

Двупосочна връзка с Revit

Robot Structural Analysis има двупосочна връзка с Revit, като вмъква изградения в Revit модел, извършва анализа и всяка промяна се обновява автоматично и в двете програми.  Подготовката на модела в Revit (натоварване, аналитичен модел, подпорни условия) премахва необходимостта от построяване на изчислителния модел от нулата. Трансферът на модел от Revit става с дефинираната армировка /двупосочна връзка/.