Menu

AutoCAD® Electrical 2019 e включен в AutoCAD2019. AutoCAD Electrical 2019 повече няма да може да се поръчва.

Предпочитаният избор на инженерите по електротехника и автоматизация
Ако проектирате машини или продукти, които се движат, електрическите управления са сред ключовите компоненти за Вашия успех. AutoCAD Electrical, част от известната и надеждна AutoCAD фамилия, е специализиран софтуер за създаване и поддържане на проекти с електрически схеми и схеми за управление. Той включва пълен набор от средства за бързо и качествено проектиране в електротехниката и автоматизацията.

Автоматични номера и етикети на проводниците и компонентите

AutoCAD Electrical автоматично генерира номера и етикети на елементите, с което намалява времето за анотация и промени, и минимизира вероятността за допускане на грешки. Номерата на проводниците и компонентите се поставят последователно или като базово референтни въз основа на проектната конфигурация. Софтуерът следи дали даден номер на проводник може да припокрие част геометрията на чертежа, след което автоматично намира свободно място за разполагането му.

Библиотеки със символи

AutoCAD Electrical се доставя с библиотеки, съдържащи повече от 2000 схемни символа, съобразени с международните стандарти. Въведена е удобна система за избиране и вмъкване на компоненти за електрически, пневматични и хидравлични схеми. Символните библиотеки включват елементи по стандартите IEC, JIC, АS, GB и JIS като бутони, пилотни светлини, релета, контакти и терминали; вентили, филтри и регулатори; резервоари, помпи и дюзи и т.н.

Генериране на таблични отчети

AutoCAD Electrical значително намалява времето за ръчно създаване и актуализация на таблични отчети, като спецификация на материали, връзки, клемореди, куплунзи, неелектрически компоненти и кабелни спецификации и др. Генерирането на отчети е напълно автоматизирано, като актуалната таблична информация може да се получи само с една команда във всеки от етапите на проектиране.

 

Проверка за грешки в реално време

AutoCAD Electrical предотвратява скъпо струващи грешки преди да се започне изпълнението на проекта, чрез възможност за одит във всяка фаза на изготвянето му. Софтуерът наблюдава и предупреждава за потенциални грешки и по време на самото проектиране. AutoCAD Electrical следи също така и за измененията в документацията на проекта, предложени от подизпълнителите или възложителите и предупреждава конструктивния екип при възникването на  необходимост за актуализация.

PDF експорт

Автоматично публикуване на схеми на няколко страници на PDF файлове.

Връзка с Autodesk Inventor

Възможен е диpектен обмен на данни с Autodesk Inventor