Menu

AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical е специализиран софтуер за създаване и поддържане на проекти с електрически схеми и схеми за управление. Той включва пълен набор от средства за бързо и качествено проектиране в електротехниката и автоматизацията.

AutoCAD Electrical е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

AutoCAD 2021 – какво е новото

Автоматични номериране и символни библиотеки 

AutoCAD Electrical автоматично генерира номера и етикети на елементите, с което намалява времето за надписване и минимизира евентуални грешки. Софтуерът следи дали даден номер на проводник може да припокрие част геометрията на чертежа, след което автоматично намира свободно място за разполагането му. AutoCAD Electrical предоставя библиотеки, съдържащи повече от 2000 схемни символа, съобразени с международните стандарти (IEC, JIC, АS, GB и JIS)

Генериране на таблични отчети

AutoCAD Electrical значително намалява времето за ръчно създаване и актуализация на таблични отчети, като спецификация на материали, връзки, клемореди, куплунзи, неелектрически компоненти и кабелни спецификации и др. Генерирането на отчети е напълно автоматизирано, като актуалната таблична информация може да се получи само с една команда във всеки от етапите на проектиране.

Връзка AutoCAD Electrical – Autodesk Inventor

AutoCAD Electrical позволява привързване на компонентите от системата с Cable / Wire Connections елементите в Autodesk Inventor. Връзката е двупосочна, тъй като в среда Autodesk Inventor можете да използвате Electrical Catalog Browser.

PDF експорт

Чрез AutoCAD Electrical Вие можете да публикувате схеми в PDF файлове на една или на няколко страници.

Проверка за грешки в реално време

AutoCAD Electrical предотвратява скъпо струващи грешки преди да се започне изпълнението на проекта, чрез възможност за одит във всяка фаза на изготвянето му. Софтуерът наблюдава и предупреждава за потенциални грешки и по време на самото проектиране. AutoCAD Electrical следи също така и за измененията в документацията на проекта, предложени от подизпълнителите или възложителите и предупреждава конструктивния екип при възникването на  необходимост за актуализация.