Menu

Курс по Autodesk Inventor Professional основен

1. Потребителски интерфейс
–  Browser,Panel bar,Ribbon panel ,Настройки
– Материали и цветове
– Управление на погледи
2. Параметрични скици
– Настройки при скициране
– Координатна система, координатно начало оси и равнини
– Инструменти за създаване на графични обекти
– Геометрични ограничения
– Визуализиране на геометрични ограничени изтриване на геометрични ограничения;
– Напълно и непълно определени скици
– Инструменти за редактиране на графични обекти
– Инструменти за размножаване на графични обекти
– 3D скици
3. Проектиране на детайли(Part)
– Команди за създаване на детайли (фичъри)
– Проектиране на ръбове
– Екструзия (Extrude)
– Ротация(Revolve)
– Плъзгане по траектория(Sweep)
– Свързване на сечения (Loft)
– Отвори(Hole)
– Правоъгълно размножаване на фичъри
– Ребра (Rib)
– Кръгово размножаване на фичъри
– Създаване на спираловидно солидно тяло (Coil)
– Резби(Thread)
– Преместване на лица(Move Face)
– Наклон на лица (Face Draft)
– Черупки (Shell)
– Разделяне на тела (Split)
– Огъване (Bend)
– Команди за повърхнини(Surface)
– Таблични детайли (iPart)
– Свободни форми (Freeform)
– Директно редактиране(Direct edit)
– Упражнения
4. Листов материал (Sheet Metal)
– Стилове
– Създаване на плоска форма (Face)
– Огъване по контур (Contour Flange)
– Изтегляне на ръбове (Flange)
– Контурни огъвки (Contour Roll)
– Преходни форми (Lofted Flange)
– Преход между лица (Bend)
– Подгъв (Hem)
– Сгъване на листов материал (Fold)
– Изрязване (Cut)
– Съединяване на ъгли (Corner Seam)
– Шанцови участъци ( Punch tool)
– Срязване по дължина (Rip)
– Разгъване на моделa( Unfold)
– Сгъване на модела (Refold)
– Закръгляване и скосяване на ръбове
– Разгъвка
– Експорт на разгъвката в DWG/DXF формат
– Упражнения

5. Сглобена единица (Assembly), Сглобяване
– Вмъкване на детайли
– Създаване на детайли в сглобената единица
– Поставяне на ограничения(Constrain)
– Проверка на колизии
– Обработка в сглобената единица
– Извличане на компоненти (Derived component)
– Адаптивност(adaptivity)
– Копиране , Огледално копиране, Размножаване
– Списък на материалите (Bill of Materials)
– Създаване на положения ( Representation , Flexible)
– Нива на подробност и опростяване , Level of Detail
– Заварени съединения
– Упражнения
6. Рамков генератор
– Вмъкване на профили (Insert)
– Подрязване на профили (Mitter Corners)
– Скосяване на профил до лице (Trim – Extend To Face)
– Скосяване на профил до профил (Trim to Frame Member)
– Изрязване (Notch)
– Заварки
– Упражнения

7. Създаване чертеж на детайл
– Генериране на проекции ( Base View)
– Създаване на допълнителни проекции ( Projected View )
– Поставяне на размери
– Създаване на разрези (Section View)
– Детайлен изглед (Detail View)
– Срязване на изгледи (Break)
– Създаване на частични разрези (Break Out)
– Изрязване на изгледи (Crop)
– Създаване на рамка и таблица
– Упражнения

8. Създаване чертеж на сглобена единица
– Положения, Разрези,Поставяне на допуски
– Нанасяне на позиции и спецификация
– Разглобяване на сглобена единица
– Упражнения