Menu

Autodesk® Vault Professional е решение на  Autodesk, което помага на конструкторския екип лесно да създава и споделя цифрова информация, да проследява и управлява  данните от едно централно място. Проектантският  екип може да контролира достъпа, което допринася за подобряване на дисциплината и  бързо намиране и следене кога, защо и кой  работи или внася промени в проекта. Позволява контрол на ревизията и контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение, което може да доведе до намаляване на времето за проектиране и ефективно  управление на инженерните данни. Позволява комуникация и  управление на големи работни групи. И работа от различни локации. Позволява пускане на заповеди за изменение. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с  което  ускорява обменна на информация между  проектантите и доставчиците. Има възможност за  връзка със система за управление на производството(ERP).

Ключови предимства от внедряването на Autodesk Vault Professional

1. Съвместна работа в екип :
– няколко потребителя могат да работят по едно изделие;
– потребителите имат  винаги актуална версия;
– получавате информация за работата по изделието;
– копиране на файлове с цел многократно използване

2. Лесна администрация и конфигурация на потребители, задаване на нива на достъп, разделянe на потребителите на работни групи и  нива на отговорности.

3. Бързо търсене на файлове от сървъра по различни критерии. Визуализиране и преглеждане  на файлове в DWF формат. Автоматично плотиране на документацията. Генериране на отчети и репорти
4. Контрол на ревизите и версиите при съзадавне на модели и конструктивната документация.
5. Контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение. Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа). Контрол на нивата на  достъп по одобрение на документите.
6. Позволява създаване и проследяване на заповеди за изменение.
7. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с  което  ускорява обмена на информация между  проектантите и доставчиците.
8. Има възможност за  връзка със системи за управление на производството (ERP).
9. Позволява комуникация и  управление на големи работни групи и работа от различни локации.
10. Достъп за разглеждане на информация от сървъра през web приложение
11. Най – добра CAD интеграция с продуктите на  Autodesk. Подържа интеграция с AutoCAD, Inventor Professional, Revit и Microsoft office.
Сравнение между Vault Basic, Vault Workgroup и Vault Professional

Vault Basic

Vault Workgroup Vault Professional
DATA MANAGEMENT Основни възможности
Най-добра CAD интеграция с продуктите на Autodesk X X X
Бързо търсене на файлове X X X
Данните се съхраняват централизирано на SQL сървър X X X
Едновременна работа в екип X X X
Преименуване и местене на файлове със
запазване на връзките между тях
X X X
Копиране на файловете с цел многократно използване X X X
Създаване на шаблони с атрибути, които се попълват автоматизирано (автоматично попълване  на properties на файловете) X X X
Лесно администриране и конфигуриране X X X
Microsoft Office интеграция(Word, Excel и PowerPoint) X X X
DATA MANAGEMENT разширени възможности
Разделяне на файлове по категории X X
Създаване на схема за номерация и автоматично номериране на чертежите X X
Генериране на ревизии X X
Генериране на доклади и репорти X X
Microsoft Outlook интеграция X X
Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа) X X
Автоматизирано изпълнение на задачите (Job Server) X X
Контрол на достъпа и правата до папките X X
Microsoft SharePoint интеграция X
Създаване на спецификации (BOM) X
Интеграция със система за управление на производството ERP  X
Пускане на заповеди за изменение  X
Създаване на задачи  X
Работа от различни локации X
Визуализация през Web браузър X
Най- добра CAD интеграция

Най – добра CAD интеграция с продукти на  Autodesk
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Professional

Копиране на файловете с цел многократно използване

Копиране на файловете с цел многократно използване.
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Professional

Бързо търсене на файлове

Бързо търсене на файлове по различни критерии.
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Professional

Заповеди за изменение

Позволява пускане на заповеди за изменение.

Генериране на ревизии

Autodesk Vault Workgroup и  Autodesk Vault Professional:

  • Генериране  на ревизии.
  • Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа).
Спецификация(BOM),

Поддържа спецификация на детайлите(BOM), с  което  ускорява обменна на информация между  проектантите и доставчиците. Има възможност за  връзка със система за управление на производството(ERP). – VAULT PROFESSIONAL