Menu

Autodesk Vault Professional

Autodesk® Vault Professional е решение на  Autodesk, което помага на конструкторския екип лесно да създава и споделя цифрова информация, да проследява и управлява  данните от едно централно място. Проектантският  екип може да контролира достъпа, което допринася за подобряване на дисциплината и  бързо намиране и следене кога, защо и кой  работи или внася промени в проекта. Позволява контрол на ревизията и контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение, което може да доведе до намаляване на времето за проектиране и ефективно  управление на инженерните данни. Позволява комуникация и  управление на големи работни групи. И работа от различни локации. Позволява пускане на заповеди за изменение. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с  което  ускорява обменна на информация между  проектантите и доставчиците. Има възможност за  връзка със система за управление на производството(ERP).

Ключови предимства от внедряването на Autodesk Vault Professional

1. Съвместна работа в екип :
– няколко потребителя могат да работят по едно изделие;
– потребителите имат винаги актуална версия;
– получавате информация за работата по изделието;
– копиране на файлове с цел многократно използване

2. Лесна администрация и конфигурация на потребители, задаване на нива на достъп, разделянe на потребителите на работни групи и нива на отговорности.

3. Бързо търсене на файлове от сървъра по различни критерии. Визуализиране и преглеждане на файлове в DWF формат. Автоматично плотиране на документацията. Генериране на отчети и репорти

4. Контрол на ревизите и версиите при съзадавне на модели и конструктивната документация.

5. Контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение. Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа). Контрол на нивата на достъп по одобрение на документите.

6. Позволява създаване и проследяване на заповеди за изменение.

7. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с което ускорява обмена на информация между проектантите и доставчиците.

8. Има възможност за връзка със системи за управление на производството (ERP).

9. Позволява комуникация и управление на големи работни групи и работа от различни локации.

10. Достъп за разглеждане на информация от сървъра през web приложение

11. Най – добра CAD интеграция с продуктите на Autodesk. Подържа интеграция с AutoCAD, Inventor Professional, Revit и Microsoft office.

Най – добра CAD интеграция с продукти на  Autodesk

Копиране на файловете с цел многократно използване

Бързо търсене на файлове по различни критерии

Позволява пускане на заповеди за изменение

Жизнения цикъл на документа и генериране  на ревизии

Поддържа спецификация на детайлите(BOM) и връзка със система за управление на производството(ERP)

Сравнение между Vault Basic, Vault Workgroup и Vault Professional

DATA MANAGEMENT Основни възможности Vault Basic Vault Workgroup Vault Professional
Най-добра CAD интеграция с продуктите на Autodesk X X X
Бързо търсене на файлове X X X
Данните се съхраняват централизирано на SQL сървър X X X
Едновременна работа в екип X X X
Преименуване и местене на файлове със
запазване на връзките между тях
X X X
Копиране на файловете с цел многократно използване X X X
Създаване на шаблони с атрибути, които се попълват автоматизирано X X X
Лесно администриране и конфигуриране X X X
Microsoft Office интеграция(Word, Excel и PowerPoint) X X X
DATA MANAGEMENT разширени възможности
Разделяне на файлове по категории X X
Създаване на схема за автоматично номериране на файловете X X
Генериране на ревизии X X
Генериране на доклади и репорти X X
Microsoft Outlook интеграция X X
Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа) X X
Автоматизирано изпълнение на задачите (Job Server) X X
Контрол на достъпа и правата до папките X X
Microsoft SharePoint интеграция X
Създаване на спецификации (BOM) X
Интеграция със система за управление на производството ERP X
Пускане на заповеди за изменение X
Създаване на задачи X
Работа от различни локации X
Визуализация през Web браузър X