Menu

Autodesk Revit LT е ценово ефективен BIM софтуер, предназначен за създаване на архитектурни модели и документация. Продуктът се предлага и в пакет Autodesk Revit LT Suite заедно с AutoCAD LT.

Улеснената функционалност за изграждане на Строително-информационния модел (BIM) помага за изготвяне на проектите в по-кратки срокове и с по-ниска себестойност. Създаденият архитектурен модел или фамилии от елементи с Autodesk Revit LT са напълно съвместими с Autodesk Revit – софтуера за пълна BIM функционалност. Autodesk Revit LT също безпроблемно отваря всички елементи в Revit модела, но не може да редактира или добавя сложна повърхнинна геометрия, конструктивни ферми и ОВК-, ВиК- и електро-елементи. Повече разлики във функционалността между Autodesk Revit LT и Autodesk Revit можете да видите в таблицата по-долу.

Изграждане на BIM

Чрез Autodesk Revit LT се изгражда бързо архитектурен BIM модел, който Ви дава възможност да извличате разпределения, сечения, фасади, 3D изгледи и количествени сметки. Всяка промяна в модела се отразява автоматично в геометрията и надписите по всички чертежи, изгледи и таблици.

Качество и Точност

Качествените работни чертежи са директно получени от строителния информационен модел и намаляват разходите при промени и “ръчно” съгласуване. По този начин документацията е актуална и влагате повечето време в реално проектиране и по-малко за оформяне на чертежи.

Проектиране и визуализация 

Проектирането е интуитивно в 3D средата на Autodesk Revit LT. Във всяка фаза на проекта могат да бъдат визуализирани изометрични или перспективни изгледи и да се създават виртуални анимирани разходки по предварително зададен път, което подпомага осмислянето на сградата и пространствата и по-лесното представяне на Вашите идеи.

Сравнение на Revit LT и Revit

Revit LT

Revit

Архитектурно моделиране в 3D

Архитектурни стени, фасадни стени, етажни нива, покриви, софити и колони (Architectural Wall, Curtain Wall, Floor, Roof, Ceiling, and Column)

Настройки на проекта (Design Options)

Зареждане на компоненти (Loadable Component)

Помещения и площи (Room and Area)

Ситуации (Site Design)

Стълби по компоненти, рампи и парапети (Stair by Component, Ramp, and Railing)

Сглобяване на марки и позиции (Construction Modeling—Parts and Assemblies)

Стълби по схема (Stair by Sketch)

Конструктивно моделиране

Конструктивни стени, плочи и фундаменти (Structural Walls, Floor Slab, and Foundation)

Конструктивни колони, греди и връзки (Structural Columns, Beams, and Braces)

Ферми и Армировки (Trusses and Reinforcements)

Разширено 3D моделиране

Създаване на групи за повтаряеми обекти (Create Groups for Repeating Elements)

Редактор за фамилии (Family Editor Environment)

Маси и адаптивни елементи (Conceptual Massing, Adaptive Components)

In-Place Modeling

Визуализация

Изометрии и перспективни и згледи, разходка в модела (Orthographic and Perspective Views, Walk-throughs)

Фотореалистични рендери в Облака* (Photorealistic Architectural Rendering in the Cloud* (Autodesk® 360 Rendering) )

Фотореалистични материали (Photorealistic Architectural Rendering Materials)

Фотореалистични рендери в продукта (Photorealistic Architectural Rendering Within the Product)

Проекция на светлини, реалистични визуални стилове (Ray Trace (In-Canvas Rendering), Realistic View Styles)

Оформяне на чертежи

2D линии и компоненти (2D Detail Lines, 2D Detail Components)

Преглед на промени (Revision Tracking)

Дименсии и автоматични надписи (Dimensioning, Tagging, and Annotation)

Фази на строителство (Phasing)

Таблици, количествени сметки (Schedules, Material Takeoff)

Съвместна работа

Проверка за пресичания (Interference Check, Copy/Monitor)

Съвместна работа върху един модел (Worksharing (Multiuser Environment) )

Линкове към други Revit файлове

Линкове към други Revit продукти (Link Files from Other Revit Products)

Надписване и таблици от линкнати файлове (Tag and Schedule Elements in Link Files)

Копиране на елементи от линкнати файлове (Copy/Paste Elements from Links)

Настройка на изгледа на вмъкнати файлове (Customize the Visibility of Linked Models)

Връзки, импорт

DWG™, DXF™ файлови формати

DGN, SketchUp®, DWF™ подложки, Растерни изображения

Вмъкване на точкови масиви (Point Cloud, Decal)

Експорти

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Растерни изображения и анимации (Images and Animations, FBX®, NWC)

Таблици за помещения/площи (Room/Area Reports, Schedules)

Слъчеви сенки във времето (Solar Studies)

SAT, ADSK, gbXML, IFC, ODBC, Типове фамилии

Анализ

Autodesk® 360 Energy Analysis for Autodesk Revit*

Външни програми (add-ins)

Външни програми (Third-Party API (Application Programming Interface) )