Menu
Autodesk Revit LT е ценово ефективен BIM софтуер, базиран на платформата на Autodesk Revit. Строително информационния модел (BIM) е базиран на 3D-моделно проектиране и управление на сградите и инфраструтурата, за изготвяне на проектите в по-кратки срокове, на по-ниска себестойност и по-високо качество на крайният продукт. Файловете (моделите) на Autodesk Revit LT са напълно съвместими в двупосочна връзка с Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP и Autodesk Revit Structure.
Висока ефективност в процеса на проектиране е един-единствен координиран модел
Цялата проектна информация се съдържа в един файл, който ви дава възможност да генерирате разпределенения, планове, разрези, фасади, таблици, готови чертежи и 3D изгледи директно от модела. Всяка промяна в модела, автоматично се отразява в геометрията, надписите и дименсиите  по всички чертежи, изгледи и таблици.
Повишено качество на чертежите
Revit LT автоматично обновява чертежите при промени, спомагайки за получаване на съответстващо изобразяване на сградата в 2D документацията. Подобрява съгласуваността на чертежите и намалява грешките. Работните чертежи получени от 3D модела са с високо качество, намаляват разходите при промени и “ръчното” съгласуване. По този начин влагате повечето време в реално проектиране и по-малко за оформяне на чертежи, които винаги са актуални.
Проектиране и визуализация в 3D
Проектирането е интуитивно в 3D средата на Autodesk Revit LT. Във всяка фаза на проекта могат да бъдат визуализирани изометрични или перспективни изгледи, от произволен ъгъл, вън или вътре в сградата. С помощта на инструмента walk-through се създават виртуални анимирани разходки в модела по предварително зададен път. Подпомага осмислянето на сградата и пространствата, по-лесно представяне вашите идеи на клиентите.
Автоматично генерирани таблици
Генерирайте автоматично таблици на строителните компоненти и материали, за да добавите количества и таблични данни към проектната документация. Тъй като таблиците се генерират и обновяват автоматично от модела, по всяко врем имате актуална числова информация. Промените в таблиците, се отразяват обратно на модела – в планове, разрези и фасади.
Повишено качество на чертежите
Revit LT автоматично обновява чертежите при промени, спомагайки за получаване на съответстващо изобразяване на сградата в 2D документацията. Подобрява съгласуваността на чертежите и намалява грешките. Работните чертежи получени от 3D модела са с високо качество, намаляват разходите при промени и “ръчното” съгласуване. По този начин влагате повечето време в реално проектиране и по-малко за оформяне на чертежи, които винаги са актуални.
Проектиране и визуализация в 3D
Проектирането е интуитивно в 3D средата на Autodesk Revit LT. Във всяка фаза на проекта могат да бъдат визуализирани изометрични или перспективни изгледи, от произволен ъгъл, вън или вътре в сградата. С помощта на инструмента walk-through се създават виртуални анимирани разходки в модела по предварително зададен път. Подпомага осмислянето на сградата и пространствата, по-лесно представяне вашите идеи на клиентите.
Сравнение с Revit
Разликите между пълния Revit и Revit LT са основно във възможността за инсталиране на допълнителни приложения (add-ins) и съвместната работа върху един модел. Revit LT притежава пълната функционалност за 3D моделиране и оформяне на чертежи, с някои малки изключения, като например поставяне на in-place компоненти и др. Повече информация е дадена в следната сравнителна таблица:

Revit LT

Revit

Архитектурно моделиране в 3D

Архитектурни стени, фасадни стени, етажни нива, покриви, софити и колони (Architectural Wall, Curtain Wall, Floor, Roof, Ceiling, and Column)

Настройки на проекта (Design Options)

Зареждане на компоненти (Loadable Component)

Помещения и площи (Room and Area)

Ситуации (Site Design)

Стълби по компоненти, рампи и парапети (Stair by Component, Ramp, and Railing)

Сглобяване на марки и позиции (Construction Modeling—Parts and Assemblies)

Стълби по схема (Stair by Sketch)

Конструктивно моделиране

Конструктивни стени, плочи и фундаменти (Structural Walls, Floor Slab, and Foundation)

Конструктивни колони, греди и връзки (Structural Columns, Beams, and Braces)

Truss and Reinforcement

Разширено 3D моделиране

Създаване на групи за повтаряеми обекти (Create Groups for Repeating Elements)

Редактор за фамилии (Family Editor Environment)

Маси и адаптивни елементи (Conceptual Massing, Adaptive Components)

In-Place Modeling

Визуализация

Изометрии и перспективни и згледи, разходка в модела (Orthographic and Perspective Views, Walk-throughs)

Фотореалистични рендери в Облака* (Photorealistic Architectural Rendering in the Cloud* (Autodesk® 360 Rendering) )

Фотореалистични материали (Photorealistic Architectural Rendering Materials)

Фотореалистични рендери в продукта (Photorealistic Architectural Rendering Within the Product)

Проекция на светлини, реалистични визуални стилове (Ray Trace (In-Canvas Rendering), Realistic View Styles)

Оформяне на чертежи

2D линии и компоненти (2D Detail Lines, 2D Detail Components)

Преглед на промени (Revision Tracking)

Дименсии и автоматични надписи (Dimensioning, Tagging, and Annotation)

Фази на строителство (Phasing)

Таблици, количествени сметки (Schedules, Material Takeoff)

Съвместна работа

Проверка за пресичания (Interference Check, Copy/Monitor)

Съвместна работа върху един модел (Worksharing (Multiuser Environment) )

Линкове към други Revit файлове

Линкове към други Revit продукти (Link Files from Other Revit Products)

Надписване и таблици от линкнати файлове (Tag and Schedule Elements in Link Files)

Копиране на елементи от линкнати файлове (Copy/Paste Elements from Links)

Настройка на изгледа на вмъкнати файлове (Customize the Visibility of Linked Models)

Връзки, импорт

DWG™, DXF™ файлови формати

DGN, SketchUp®, DWF™ подложки, Растерни изображения

Вмъкване на точкови масиви (Point Cloud, Decal)

Експорти

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Растерни изображения и анимации (Images and Animations, FBX®, NWC)

Таблици за помещения/площи (Room/Area Reports, Schedules)

Слъчеви сенки във времето (Solar Studies)

SAT, ADSK, gbXML, IFC, ODBC, Типове фамилии

Анализ

Autodesk® 360 Energy Analysis for Autodesk Revit*

Външни програми (add-ins)

Външни програми (Third-Party API (Application Programming Interface) )