fbpx
Select Page

Advance Steel

Изготвяне на 3D модел на стоманените конструкции и автоматизирано изготвяне на чертежи и спецификации във фаза КМ и КМД – планове, разрези, триизмерни чертежи, детайли, разкрой и монтажни марки. Моделът е с висока степен на подробност и изглежда така, както би се изпълнил в действителност – със всички необходими профили, планки, заварки, болтове и други.

Конструктивни елементи

 • Подробни стъпка-по-стъпка панели за създаване на конструктивните елементи
 • Обширна библиотека от интелигентни обекти
 • Интернационални каталози
 • Графично редактиране на обектите

Параметрични съединения

 • Различни по сложност съединения
 • С улеснена за потребителя подредба в каталога
 • Стандартните стойности се записват в библиотека
 • Бързи типови съединения

Advance Steel Оразмеряване

 • Оразмеряване в реално време
 • Проверки по EC3 и North American (ASD and LRFD)
 • Подробна записка с формули
 • Типове съединения: работещи на срязване и момент, снаждане, укрепващи връзки и базова плоча

Стълбища и парапети

 • Успоредни стълбища
 • Спираловидни стълбища
 • Изправени и криволинейни парапети
 • Евакуационни стълби
 • Панели за редакция с достатъчно на брой и ясни картинки
 • Готови за използване темплейти

Листова стомана и планки

 • Гъвкавост при създаване на планки
 • Свободни форми за листови конструкции
 • Сгънати детайли от ламарина
 • Завити и усукани ламарини
 • Автоматични разгъвки
 • Работни (КМД) чертежи
 • CNC файлове

Поддръжка на Third-party елементи

 • Вмъкване на външни елементи
 • Добавяне на потребителски свойства
 • Добавяне на болтове и/или заварки
 • Проверка за пресичания
 • Изобразяване на чертежите
 • Изготвяне на чертежи

КМ схеми и разрези

 • Един общ модел за всички монтажни схеми
 • Готови за използване темплейти по различни стандарти
 • Автоматично създаване на 2D и 3D изгледи

КМД работни чертежи

 • Автоматични монтажни марки и разкрой
 • Поединично или по много обекти на страница
 • Автоматични дименсии и надписи
 • Специфични темплейти за разгъвки
 • Потребителски настройки върху стиловете за чертежи

Количествени сметки

 • Създаване на различни видове спецификации за производство и монтаж
 • Широк спектър от темплейти за количествени сметки
 • Таблици на вложените материали, болтове, зарязвания със съответните схеми
 • Редактор за темплейти за количества с удобен потребителски интерфейс

CNC подръжка

 • Автоматично създаване на CNC файлове (NC-DSTV и NC-DXF) за цифрови машини
 • Достъпни настройки за съдържанието на файла и името му
 • XML файлове за роботи за заваряване

Управление чертежи и ревизии

 • Връзка в реално време между 3D модела и чертежите
 • Автоматично обновяване при промяна на модела
 • Вградено управление на ревизиите
 • С Revision clouds се означават промените в чертежа

Двупосочна връзка с Revit

 • Създаване на стоманена рамка в Revit
 • Експорт в Advance Steel
 • Ителигентно прехвърляне на сеченията между двата модела
 • Вмъкване на съединения
 • Автоматично изготвяне на цялата документация

Връзка с Robot Structural Analysis

 • Изготвяне на изчисления и оразмеряване с Robot Structural Analysis Professional
 • Прехвърляне в Advance Steel
 • Завършване на модела чрез добавяне на автоматични съединения

Съвместимост с Navisworks

 • Команда в Ribbon менюто
 • Експорт на 3D модела
 • Всички свойства на елементите са достъпни в Navisworks
 • Проверка за пресичания с други специалности

Работа в екип

 • Възможност за моделиране от няколко потребителя
 • Работа върху един модел като екип