fbpx
Select Page

Prokon Concrete Design

Проектиране на стоманобетонни конструкции по интернационални стандарти с интеграция към аналитичния софтуер на Prokon.

CAPTAIN

Модулът Captain (компютърно подпомаган инструмент за анализ на напрегнати елементи) оразмерява повечето видове непрекъснати предварително напрегнати системи от греди и плочи от един до двадесет участъка, които са типично срещани в строителни проекти. Напречните сечения могат да бъдат смесица от правоъгълни, I, T и L-сечения, както и да бъдат дефинирани от потребителя.

Captain автоматично прилага зареждане на шаблони за експлоатационни натоварвания и собствени тегла по въведени първоначални данни. При крайно гранично състояние, моментите и срязванията се преразпределят до определен процент. Модулът може да изготвя количествени сметки за предварително напрегнатите въжета, а графиците да се коригират и принтират.

Какви са основните предимства:

  • Автоматично зареждане на модел и преразпределение на моментите;
  • Набор от комплексни сечения;
  • Изкарване на количества и диаграми.

CONTINUOUS BEAM

Проектиране на едноотворни и многоотворни стоманобетонни рамки от греди и плочи, с правоъгално, T, L, I или обърнато T, както и заострени сечения. Може да извършвате анализ на рамки чрез генериращите се шаблони, които автоматизират експлоатационни натоварвания и собственото тегло по крайно гранично състояние.

Continuous Beam позволява преразпределение на моментите и срязващите сили към зададен от потребителя процент.

Този модул може да се използва самостоятелно или като постпроцесор за Sumo. Генерира пълни диаграми на провисванията, както и диаграми за огъващ момент и срязваща сила за греди и плочи.

Какви са основните предимства:

  • Автоматично зареждане на шаблони (примерни модели);
  • Постпроцесор за Sumo;
  • Генерира завършени диаграми на огъващите моменти.

PILE CAP

Оразмеряване на стоманобетонни пилоти поддържани от два, три, четири или пет пилотни пръта, използвайки метода подпора-връзка за анализ.
Pile Cap може да оразмерява правоъгълни и триъгълни стоманобетонни пилотни шапки, които се поддържат от два до пет пилотни пръта.
Резултатът от анлиза включва силите в пилотите, връзките и подпорите, а проверките на възловите зони се извършват при колоната и пилотните възли. Носещата и разпределителна армировката се генерират автоматично, за да задоволят номиналните изисквания.

Какви са основните предимства:

  • Различна подредба на пилотите;
  • Ексцентрични колони;
  • Анализ на подпори и връзки;
  • Автоматично генериране на армировъчни пръти.