Menu

Revit e софтуерен продукт за архитекти, строителни инженери, ОВК, Електро и ВиК инженери. За всички части на проекта се използва един и същ софтуер, поставяйки по този начин фокус върху проекта и свързва архитекти, инженери и изпълнители. Работата в една унифицирана платформа намалява риска от грешки при прехвърляне на информацията между отделните специалности и води до предвидимост в процеса на проектиране.

Building Information Modeling (BIM)

BIM помага на проектантите да предвидят по-добре как ще изглежда сградата преди тя да бъде построена. С помощта на BIM професионалистите създават природосъобразни и точни проекти, с по-малко грешки и по-малко загуби, което увеличава нивото на печалба и броя на доволните клиенти. BIM също така оптимизира сътрудничеството в екипа, защото помага на архитектите и инженерите по-ясно и по-надеждно да предадат проектния замисъл на изпълнителите, производителите на конструкции и собствениците.

Концептуален Дизайн

С Autodesk Revit можете да използвате редица инструменти за моделиране на свободни форми и добавяне на адаптивни компоненти. Чрез графичния алгоритмичен редактор Dynamo for Revit можете да изследвате различни варианти на концептуалния дизайн. Dynamo лесно създава Revit параметрични компоненти на база идейния модел.

Параметрични компоненти 

Параметричните компоненти (Revit фамилии) са основните елементи за изграждане на модела в Autodesk Revit. Тези фамилии се зареждат от библиотеки (на Autodesk или на производите) или могат да се създават и редактират от потребителя в отворена графична среда. Revit фамилиите могат да съдържат списък от типове на база на различни стойности на параметрите.

Двупосочна връзка между модел и документация
В Autodesk Revit всяка спецификация, чертеж, 2D и 3D изглед са от една и съща база данни, като автоматично се координират промените във всички етапи на разработване и представяне на проекта. Веднъж направена, всяка промяна се отразява навсякъде в проекта. В Autodesk Revit цялата информация за модела се съхранява в една-единствена координирана база данни. Прегледите и промените в информацията се актуализират автоматично в целия модел, което значително намалява грешките и пропуските.
Споделена работа в един модел
Autodesk Revit притежава изключително добре разработен инструмент за съвместна работа на няколко проектанта върху един модел – Worksharing. Всеки от проектантите разработва своята част от модела и през определени интервали от време синхронизира своя модел с този на останалите колеги. Това може да става в локална мрежа или през интернет чрез използването на облачната услуга Collaboration for Revit.
Експорт и импорт на DWG и DXF
Revit подържа напълно DWG и DXF. Възможно е към DWG да се направи линк или директно да се вмъкне в модела (Import). В Revit могат да се включват и изключват слоеве, да се трият и т.н. Това може да стане както за двумерни чертежи, така и за 3D DWG модели. Експортът към DWG/DXF също се подържа за 2D чертежи и за 3D модел.
Вмъкване на IFC файл в модела
Вече е възможно IFC файловете не само да бъдат вмъквани с командата Import, но и да бъдат линквани (подобно на External reference в AutoCAD). Освен информация за геометри и материали, IFC форматът може да дава допълнително позиции на елементите, характеристики на сечения и други.
Проверка за пресичания и конфликти
Revit има вградени иструменти за копиране на елементи между моделите на различните специалности – архитектура, конструкции и инсталации. След копирането на елементи от един модел в друг, Revit следи източника на копирания елемент и издава съобщение при промяна и нужда от редакция (Copy/Monitor). Много лесно се прави и проверка за пресичане (interference check) между моделите на различните специалности.
Автоматични планове, разрези и фасади
Плановете и разрезите в Revit се изготвят автоматично, тъй като те са проекции на 3D модела. Достатъчно е да се укаже къде е необходим разрез или проекция и той е готов. Не се генерира, а е част от модела. Следва да се добавят надпи (може да стане автоматично) и дименсии. При промяна в модела се променят веднага чертежа, надписите, дименсиите, без да е нурно генериране или нещо подобно.
Автоматични таблици и количества
Изготвянето на таблици със спецификации и количества в Revit става автоматично. Промени, нанесени в модела, се отразяват динамично в таблиците, както и обратно – променит от таблиците се отразяват върху 3D модела. Таблиците могат да бъдат експортирани към MS Excel.
Изготвяне на детайли
Изготвянето на детайли може да стане директно от изгледи на тримерния модел. Детайлите могат да се изчертаят и с инструменти за 2D чертане, като в AutoCAD или да се вмъкнат от готови DWG файлове.
Дълбочина на изгледите
 • Дълбочина на разрези и фасади
 • Съвместим с режими: hidden lines, sketchy lines, ambient shadows, anti-aliasing и други
 • Контрол на дълбочината

Revit за конструкции

Моделиране на армировки
Моделиране на армировки в Revit става в 3D. Моделирането става много по-бързо, ако се използват и външни приложения (plug-ins). Такива приложения са достъпни безплатно за потребителите под абонамент. За моделираните армировки могат да се изготвят чертежи директно в Revit.
Автоматичен аналитичен модел
Autodesk Revit изгражда физическия модел на сградата и дава възможност за асоцииране на модела със софтуер за анализ. Аналитичният модел съдържа данни за натоварването, товарните комбинации, размери на елементите, гранични и опорни условия. Аналитичен модел може да има за цялата конструкция, едно част от сградата или дори само за една рамка.

При създаването на аналитичния модел Revit използва конструктивни правила, за да получи непрекънатост при представяне на физическият модел. Потребителят може да измени първоначалния аналитичен модел преди свързването му с програми за структурен анализ.

Двупосочна връзка с изчислителен софтуер
Изчислителният модел в Revit може да се използва от няколко водещи софтуерни продукта за структурен анализ –Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Risa 3D и ETABS. Софтуерът за анализ обработва модела и внася необходимите промени, които динамично се обновяват навсякъде в Revit . Тази двупосочна асоциативност намалява до минимум повтарящата се работа на двата софтуера, както и възможните грешки от ръчно въвеждане.
Разширени възможности на изчислителния модел
Подобрен аналитичен модел – визуализация на локалните оси на елементите.
Съединения за стоманени елементи
 • По-точни модели
 • Помагат за представяне на проектните намерения със стандартни съединения
 • Оразмерителни проверки на съединенията
Статичен анализ и усилия директно в Revit
В Revit може да се извърши статичен на анализ на конструкцията в Облака или да се вмъкнат услия и армировка от Robot Structural Analysis.
Разделяне на колоните
 • По-точни модели
 • Поставяне на съединения
 • По-точни количествени сметки
Огънати заварени мрежи
 • Покриване на различни форми на напречното сечение
 • Изчертаване на огънати контури
Управление на границите на армировката в графичен режим
 • Инструменти в чертожната област
 • По-точно поставяне на армировката

Revit за специалности

ОВК Проектиране (Видео)
 • Интелигентни обекти
 • Привързване на системи
 • Спецификации
ВиК Проектиране (Видео)
 • Интелигентни обекти
 • Привързване на системи
 • Спецификации