Menu

Autodesk Revit

Софтуерен продукт за архитекти, строителни инженери, ОВК, Електро и ВиК инженери. За всички части на проекта се използва един и същ софтуер, поставяйки по този начин фокус върху проекта и свързва архитекти, инженери и изпълнители. Работата в една унифицирана платформа намалява риска от грешки при прехвърляне на информацията между отделните специалности и води до предвидимост в процеса на проектиране.

Какво ново в Revit 2021

Autodesk обявиха новата версия Revit 2021 с редица нови функции в няколко направления:

 Базови Промени

 • Привързване на PDF и картинки от локация в облака и улеснено намиране на привързаните обекти в проекта;
 • Revit Cloud записва вече и на европейски облачни сървъри;
 • Подобрен начален прозорец (Revit Home) за работа с облачни проекти;
 • Revit Workspace – възможност за настройка на потребителския интерфес;
 • Подобрени таблици на спецификациите – по-лесни за четене чрез представяне с различни цветове на отделните редове;

 • Нова инфраструктурна дисциплина и нова мостова категория с 26 моделни и 20 надписни елемента, отнесени към конструкцията на мостовия модел;
 • Добавена нова по-бърза версия Dynamo 2.5 с много нови Revit Node елементи;
 • Подобрено филтриране на обектите в изгледите;
 • Опция за завъртане на надписи на елементите при завъртане на самите елементи;
 • Задаване на куха (Void) геометрия като параметри към фамилиите.

Архитектурни промени

 • Използване на Генеративен Дизайн директно в Revit 2021 – добавени функции за вариации на геометрията и разположението на обектите спрямо параметри за функцоналност, осветление и др.
 • Подобрено навигиране в 3D реалистични изгледи – смяна на елементи и контрол на осветлението директно в изгледа;
 • Параметър за добавяне на наклон на стени и опция за накланяне и на вградените в стената елементи;
 • Връзка на Revit със софтуера за машинно проектиране Autodesk Inventor.

Конструктивни промени

 • Подобрени 3D армировки с инструкции за фабрикиране и огъване;
 • Свързващи елементи при огунати дъговидни армировки;
 • Избор на крайните елементи на армировките;
  Интегрирани Dynamo Nodes за стоманени връзки;
 • Улеснено задаване на граници и отвори на елементите от стоманената връзка;
 • Подобрено е добавянето на елементи за укрепване на гредите;
 • Директно моделиране на стоманената връзка в 3D изглед и подобрено оразмеряване;
 • Подобрено представяне в 3D изгледи на префабрикирани елементи;
 • Интегрирано представяне на констуктивен анализ директно в Revit.

Инсталации промени

 • Подобрено именуване и идентифициране на токовите кръгове;
 • Добавени еднофазови L-N панели и спецификации;
 • Подобрен анализ на електрическите инсталации;
 • Улеснена работа в екип при споделяне на MEP елементи за редакция;
 • Изграждане на P&ID диаграми в BIM 360 Docs от Revit модела;
 • Вграден MEP Fabrication импорт и експорт в Revit;
 • Подобрен System Analysis инструмент (наличен от Revit 2020.1).

Building Information Modeling 

BIM помага на проектантите да предвидят по-добре как ще изглежда сградата преди тя да бъде построена. С помощта на BIM професионалистите създават природосъобразни и точни проекти, с по-малко грешки и по-малко загуби, което увеличава нивото на печалба и броя на доволните клиенти. BIM също така оптимизира сътрудничеството в екипа, защото помага на архитектите и инженерите по-ясно и по-надеждно да предадат проектния замисъл на изпълнителите, производителите на конструкции и собствениците.

Концептуален Дизайн

С Autodesk Revit можете да използвате редица инструменти за моделиране на свободни форми и добавяне на адаптивни компоненти. Чрез графичния алгоритмичен редактор Dynamo for Revit можете да изследвате различни варианти на концептуалния дизайн. Dynamo лесно създава Revit параметрични компоненти на база идейния модел.

Revit фамилии (Видео)

Двупосочна връзка между модел и документация

В Autodesk Revit всеки 2D/3D изглед, спецификация, чертеж са част от BIM координирана база данни и всяка промяна се отразява навсякъде в проекта. Прегледите и промените в информацията се актуализират автоматично в целия модел, което значително намалява грешките и пропуските.

Споделена работа в един модел

Autodesk Revit позволява съвместната работа на няколко проектанта върху един BIM модел. Всеки от проектантите разработва своята част от модела (Workset) и през определени интервали от време синхронизира своя модел с този на останалите колеги. Това може да става в локална мрежа или през интернет чрез използването на облачната услуга BIM 360 Design.

Revit и IFC привързване

Чрез привързване на Revit и IFC модели от други специалности може да се съгласува геометрията, да се извлекат елементи и да се направи проверка за пресичания. IFC форматът има за цел да обменя BIM информация (Геометрия, Материали, както и други BIM данни) между различни софтуери за проектиране.

Импорт и Експорт на CAD 

Autodesk Revit поддържа напълно вмъкване на подложки от основни CAD файлове като DWG, DXF и DGN. От Autodesk Revit могат да се извличат наведнъж както 2D CAD чертежи (от изгледи и чертежи), така и за 3D CAD модели (от Revit 3D изгледи). Настройките за експорта са оптимизирани по стандартни таблици за съответствие между Revit обектите и AutoCAD слоеве, цветове, текстове, щриховки и др.

Автоматични изгледи

Разпределенията и разрезите в Revit се изготвят автоматично като проекция от 3D модела. Могат да се добавят надписи (ръчно или автоматично) и котировки като при промяна в модела те се променят веднага. Изгледите могат да се дублират и въпреки че модела се срязва на същото място, в тях да се представят различни обекти, детайлност и надписи в зависимост от нуждите на проектанта.

Количествени сметки

Изготвянето на таблици със спецификации и количества в Revit става бързо и лесно чрез посочване на желаните параметри от използваните в модела обекти. Промените се отразяват динамично в таблиците, както и обратно – промените от таблиците се отразяват върху 3D модела. Таблиците могат да бъдат експортирани към MS Excel.

Детайли в Revit

Изготвянето на детайли може да стане чрез извличане на геометрията на обектите от изглед в тримерния модел, чрез изчертаване с 2D инструменти или да се вмъкнат от готови CAD файлове. При разполагане на детайлите в чертожни листове, Revit изобразява автоматично номера на детайла и номера на листа, в който е разположен.

Армировки в Revit

Армировките в Revit са тримерни обекти, чието разполагане става на база геометрията на обекта и списък с параметри, които задава проектанта. За моделираните армировки могат да се изготвят чертежи директно в Revit.

Съединения за стоманени елементи

С Revit можете да укажете вида, геометрията и параметрите на съединението при среща на стоманени елементи. Планки, болтове, отвори, заварки и други елементи се задават от удобен интерфейс.

Двупосочна връзка с изчислителен софтуер

Autodesk Revit изгражда както физическия, така и аналитичен модел на сградата. Той съдържа данни за натоварването, товарните комбинации, размери на елементите, гранични и опорни условия. Изчислителният модел от Revit може да се прехвърли в Robot Structural Analysis Professional. Софтуерът за анализ обработва модела и внася необходимите промени, които динамично се обновяват навсякъде в Revit.

ОВК Проектиране (Видео)

ВиК Проектиране (Видео)

Ел. Проектиране (Видео)