fbpx
Select Page

Autodesk Revit

Софтуерен продукт за архитекти, строителни инженери, ОВК, Електро и ВиК инженери. За всички части на проекта се използва един и същ софтуер, поставяйки по този начин фокус върху проекта и свързва архитекти, инженери и изпълнители. Работата в една унифицирана платформа намалява риска от грешки при прехвърляне на информацията между отделните специалности и води до предвидимост в процеса на проектиране.

Какво ново в Revit 2025

Autodesk обявиха версия Revit 2025 с редица нови функции за архитектура, конструкции, специалности и обмен на данни:

 • Sheet Collection – Удобен начин на групиране на документацията с добавени нови параметри към изгледите за по-лесно филтриране, групиране и сортиране;
 • Масивите от елементи (Arrays) вече позволяват нулева стойност, което подобрява значително създаването на фамилии от повтарящи се елементи;
 • Background Export to PDF позволява да продължите работа в модела, докато Revit публикува PDF документация;
 • Графична промяна на подгъването на слоевете в края на стените (преди беше само в диалоговия прозерец на типа стена);
 • Създаване на шаблони и подобрено управление на експорта на категориите обекти в IFC файл;
 • В новата 2025 версия продължават подобренията за моделиране на терен чрез функцията изкопаване (Excavate) на Toposolid обем от пресичаща плоча, покрив или друг Toposolid обект.
 • Към Boolean операциите е добавено и вертикално изрязване с Shaft, както и функция за прилепване на линейни или единични елементи към променената повърхнина.
 • Можете да използвате манупулатори за промяна на котата на горната повърхнина;
 • Бързо създаване на Toposolid от лице на Mass обект;
 • Подобрено управление на хоризонталите на терена;
 • Удобен редактор за MEP Fabrication елементи в облачната среда на Autodesk;
 • Инспекция и визуализация на аналитични ОВК и ВиК системи като сегментите в мрежата са отделни елементи, които могат да се посочват, етикират или извеждат в табличен вид;
 • Подобрена проверка на модела чрез анализа MEP Model Consistency Check;
 • Улеснено разпознаване на фитинги при превръщане в MEP Fabrication мрежа;
 • Създаването на оперативни спецификации помага за изследване на енергийния анализ на сградата;
 • Удобно вертикално и хоризонтално подравняване на надписи, както и на разстоянията между тях;
 • Автоматично обединяване (Auto Join) и захващане (Lock) на допиращи се стени като отворите се изрязват във всички прилепени елементи;
 • Подобрено огъване и надписване на армировъчните елементи;
 • Улеснено линейно припокриване на групи армировки с параметър дължина и вид според инженерните спецификации;
 • Схематични детайли за огъването могат да се представят при анотиране на армировките за по-добра инструктивност на чертежите;
 • Добавени са различни начини за представяне на прътите в зависимост от конкретната нужда – показване на всички, на първи и последен или на среден елемент;
 • Възможност за премахване на Rebar ограниченията при промяна на геометрията на бетонния елемент;
 • Трансфер и синхронизация на Advance Steel елементи и сглобени единици представени в Revit с категориите Structural Framing, Structural Columns, Plates и Profiles. Тази обмяна между Advance Steel и Revit се осъществява чрез .smlx (steel markup language) файловия формат;
 • Подобрено срязване на колони и греди и управление на интервала на срязване;
 • Ориентирането на локална координатна система по аналитичните панели помага за подобрения контрол и интерпретация на резултатите от съответните натоварвания и гранични условия;
 • Добавен импорт и експорт на STEP файлове за тримерна геометрия;
 • Next Generation Insight – подобрено пресмятане и представяне на резултатите от въглеродния отпечатък на сградата чрез Carbon Insights Add-On в Revit 2025;
 • Показване и сравняване на промените от различните версии на Revit модела в Autodesk Docs облачната среда;
 • Dynamo Updates 3.0.3 – Добавени са елементи за работа с Toposolid, подобрена работа с геометрия и свързани файлове и нов Package Manager за управление на външните библиотеки;
 • Revit 2025 поддържа последната версия gbXML 7.03 за ОВК обмен на системи и зониране.

Вижте повече …

Building Information Modeling

BIM помага на проектантите да предвидят по-добре как ще изглежда сградата преди тя да бъде построена. С помощта на BIM професионалистите създават природосъобразни и точни проекти, с по-малко грешки и по-малко загуби, което увеличава нивото на печалба и броя на доволните клиенти. BIM също така оптимизира сътрудничеството в екипа, защото помага на архитектите и инженерите по-ясно и по-надеждно да предадат проектния замисъл на изпълнителите, производителите на конструкции и собствениците.

Концептуален Дизайн

С Autodesk Revit можете да използвате редица инструменти за моделиране на свободни форми и добавяне на адаптивни компоненти. Чрез графичния алгоритмичен редактор Dynamo for Revit можете да изследвате различни варианти на концептуалния дизайн. Dynamo лесно създава Revit параметрични компоненти на база идейния модел.

Revit фамилии (Видео)

Двупосочна връзка между модел и документация

В Autodesk Revit всеки 2D/3D изглед, спецификация, чертеж са част от BIM координирана база данни и всяка промяна се отразява навсякъде в проекта. Прегледите и промените в информацията се актуализират автоматично в целия модел, което значително намалява грешките и пропуските.

Споделена работа в един модел

Autodesk Revit позволява съвместната работа на няколко проектанта върху един BIM модел. Всеки от проектантите разработва своята част от модела (Workset) и през определени интервали от време синхронизира своя модел с този на останалите колеги. Това може да става в локална мрежа или през интернет чрез използването на облачната услуга BIM 360 Design.

Revit и IFC привързване

Чрез привързване на Revit и IFC модели от други специалности може да се съгласува геометрията, да се извлекат елементи и да се направи проверка за пресичания. IFC форматът има за цел да обменя BIM информация (Геометрия, Материали, както и други BIM данни) между различни софтуери за проектиране.

Импорт и Експорт на CAD

Autodesk Revit поддържа напълно вмъкване на подложки от основни CAD файлове като DWG, DXF и DGN. От Autodesk Revit могат да се извличат наведнъж както 2D CAD чертежи (от изгледи и чертежи), така и за 3D CAD модели (от Revit 3D изгледи). Настройките за експорта са оптимизирани по стандартни таблици за съответствие между Revit обектите и AutoCAD слоеве, цветове, текстове, щриховки и др.

Автоматични изгледи

Разпределенията и разрезите в Revit се изготвят автоматично като проекция от 3D модела. Могат да се добавят надписи (ръчно или автоматично) и котировки като при промяна в модела те се променят веднага. Изгледите могат да се дублират и въпреки че модела се срязва на същото място, в тях да се представят различни обекти, детайлност и надписи в зависимост от нуждите на проектанта.

Количествени сметки

Изготвянето на таблици със спецификации и количества в Revit става бързо и лесно чрез посочване на желаните параметри от използваните в модела обекти. Промените се отразяват динамично в таблиците, както и обратно – промените от таблиците се отразяват върху 3D модела. Таблиците могат да бъдат експортирани към MS Excel.

Детайли в Revit

Изготвянето на детайли може да стане чрез извличане на геометрията на обектите от изглед в тримерния модел, чрез изчертаване с 2D инструменти или да се вмъкнат от готови CAD файлове. При разполагане на детайлите в чертожни листове, Revit изобразява автоматично номера на детайла и номера на листа, в който е разположен.

Армировки в Revit

Армировките в Revit са тримерни обекти, чието разполагане става на база геометрията на обекта и списък с параметри, които задава проектанта. За моделираните армировки могат да се изготвят чертежи директно в Revit.

Съединения за стоманени елементи

С Revit можете да укажете вида, геометрията и параметрите на съединението при среща на стоманени елементи. Планки, болтове, отвори, заварки и други елементи се задават от удобен интерфейс.

Двупосочна връзка с изчислителен софтуер

Autodesk Revit изгражда както физическия, така и аналитичен модел на сградата. Той съдържа данни за натоварването, товарните комбинации, размери на елементите, гранични и опорни условия. Изчислителният модел от Revit може да се прехвърли в Robot Structural Analysis Professional. Софтуерът за анализ обработва модела и внася необходимите промени, които динамично се обновяват навсякъде в Revit.

ОВК Проектиране (Видео)

ВиК Проектиране (Видео)

Ел. Проектиране (Видео)