Select Page

Autodesk Revit

Софтуерен продукт за архитекти, строителни инженери, ОВК, Електро и ВиК инженери. За всички части на проекта се използва един и същ софтуер, поставяйки по този начин фокус върху проекта и свързва архитекти, инженери и изпълнители. Работата в една унифицирана платформа намалява риска от грешки при прехвърляне на информацията между отделните специалности и води до предвидимост в процеса на проектиране.

Какво ново в Revit 2022

Подобрения в проектирането:

 • Revit стени – можете да накланяте вътрешната или въшната равнина на стената и да редактирате профила на наклонена стена;
 • Нови RPC визуализационни библиотеки и подобрено представяне с новия RPC 2.0 файлов формат;
 • Generative Design подобрения – добавени са нови методи за разполагане на обекти с възможност за дефиниране на константи и променливи, а също така е подобрен и Generative Design Tools панела в Dynamo for Revit;
 • Route Analysis инструментът вече може да представя повече от един възможен маршрут, да задава еднопосочен поток от хода и да добавя изисквания за отстояния;
 • Подобрени инфраструктурни елементи – потребителски моделни фамилии могат да се присвоят вече на Bridge и Road категориите в Revit и са добавени представки и наставки на пикетажа по оста на пътя;
 • Design to Fabrication подобрения – значително по-гъвкави и оптимизирани методи за Quick Connect, Route&Fill и Trim/Extend при преминаване от стандартни Revit ОВК трасета към Fabrication библиотеки с елементи;
 • Вече можете да покривате площни конструкции с армировъчни системи от точка в точка. Позволено е ръчно разместване на отделни елементи в армировъчните системи, запазвайки логиката на системата и е оптимизирано разполагането на армировки с реални диаметри за избягване на нежелани пресичания;
 • Можете да дефинирате и присвоявате потребителски кодове при армиране на свободни форми и да запазвате настройки при тяхното разполагане – Layout, Placement Plane, Placement Orientation, Rebar Shape и Rebar Type;
 • Подобрен е прозореца за зареждане на фамилии с категоризация, нови бутони за навигация и търсачка;
 • Подобрено оразмеряване на прозорците в Revit, което значително улеснява работата при дълги списъци и различна разделителна способност;
 • Добавено е търсене на параметри и допълнителна (Tooltips) информация в прозореца на спецификациите и на проектните параметри;
 • Подобрения на фамилните категории – Добавени са редица нови категории като Audio Visual Devices, Fire Protection, Food Service Equipment, Hardscape, Medical Equipment, Signage, Temporary Structures и Vertical Circulation;

Подобрен обмен на данни:

 • IFC4 сертификат за архитектутен и конструктувен експорт с подобрено представяне и георефериране на модела;
 • Привързване на Rhino (3DM) модели със запазване на техните слоеве и контрол чрез Visibility/Graphics Overrides в Revit 2022;
 • Подобрена интеграция на Revit и FormIt Pro по отношение на геометрия, слоеве и материали, като файловият формат AXM на FormIt се вмъква значително по-бързо и удобно;
 • Привързване на Inventor машинни модели в Revit като стандартен RVT модел с възможност за опростяване на сложни сглобени единици в Inventor за по-лесно управление в Revit;
 • 2D PDF експорт от Revit – лесна конфигурация за автоматично оразмеряване и ориентация на поредица от изгледи и чертежи;
 • Споделяне на 2D изгледи от изгледи и чертежи в Revit модела;

Подобрена документация:

 • Добавяне на нов Workset параметър при спецификациите за по-добро групиране и сортиране на табличните данни;
 • Възможност за добавяне на споделени параметри в Key Schedules (таблици по ключова стойност);
 • Директен експорт на спецификациите в CSV файлов формат;
 • В Revit 2022 може да се зададе надпис за елемент, който съдържа повече от едно определение на дадена стойност
 • Подобрения на етикети – улеснено завъртане, добавяне на повече от една стрелка и етикети на шпросите на окачени фасади;
 • Поддръжка на Multi-Category етикети, което позволява по-голяма гъвкавост при етикиране на различни категории елементи, но с еднакъв споделен параметър;
 • Етикети, които сочат към елементи от свързан модел ще се пренасочат пак към същите елементи при зареждане на нова версия на модела;
 • Възможност за добавяне етикет на наклона на рампа в 3D изглед;
 • Добавяне на представки и наставки към оразмерителните котировки и при номерирането на Revit ревизиите;
 • Визуализация на строителната мрежа в 3D изгледите;
 • Възможност за промяна на представянето на елементите от строителните фази във филтрите на изгледите;
 • Добавени са нови палитри с по-светли и пастелни цветове за плановите изгледи в Revit;
 • Запазване на частичните детайлни изгледи при изтриване на изгледа, в който са направени;
 • Подобрени етикети на MEP документация – надписи с отместване, символи за щранг, етикети на вмъкнати фамилии и др.

Подобрения за програмисти:

 • 67 нови Dynamo елемента за Revit документация (надписи, чертежи, изгледи);
 • Нова API функционалност за Revit скици, работни полета, оцветяване, облачни модели и облаци от точки.

Building Information Modeling

BIM помага на проектантите да предвидят по-добре как ще изглежда сградата преди тя да бъде построена. С помощта на BIM професионалистите създават природосъобразни и точни проекти, с по-малко грешки и по-малко загуби, което увеличава нивото на печалба и броя на доволните клиенти. BIM също така оптимизира сътрудничеството в екипа, защото помага на архитектите и инженерите по-ясно и по-надеждно да предадат проектния замисъл на изпълнителите, производителите на конструкции и собствениците.

Концептуален Дизайн

С Autodesk Revit можете да използвате редица инструменти за моделиране на свободни форми и добавяне на адаптивни компоненти. Чрез графичния алгоритмичен редактор Dynamo for Revit можете да изследвате различни варианти на концептуалния дизайн. Dynamo лесно създава Revit параметрични компоненти на база идейния модел.

Revit фамилии (Видео)

Двупосочна връзка между модел и документация

В Autodesk Revit всеки 2D/3D изглед, спецификация, чертеж са част от BIM координирана база данни и всяка промяна се отразява навсякъде в проекта. Прегледите и промените в информацията се актуализират автоматично в целия модел, което значително намалява грешките и пропуските.

Споделена работа в един модел

Autodesk Revit позволява съвместната работа на няколко проектанта върху един BIM модел. Всеки от проектантите разработва своята част от модела (Workset) и през определени интервали от време синхронизира своя модел с този на останалите колеги. Това може да става в локална мрежа или през интернет чрез използването на облачната услуга BIM 360 Design.

Revit и IFC привързване

Чрез привързване на Revit и IFC модели от други специалности може да се съгласува геометрията, да се извлекат елементи и да се направи проверка за пресичания. IFC форматът има за цел да обменя BIM информация (Геометрия, Материали, както и други BIM данни) между различни софтуери за проектиране.

Импорт и Експорт на CAD

Autodesk Revit поддържа напълно вмъкване на подложки от основни CAD файлове като DWG, DXF и DGN. От Autodesk Revit могат да се извличат наведнъж както 2D CAD чертежи (от изгледи и чертежи), така и за 3D CAD модели (от Revit 3D изгледи). Настройките за експорта са оптимизирани по стандартни таблици за съответствие между Revit обектите и AutoCAD слоеве, цветове, текстове, щриховки и др.

Автоматични изгледи

Разпределенията и разрезите в Revit се изготвят автоматично като проекция от 3D модела. Могат да се добавят надписи (ръчно или автоматично) и котировки като при промяна в модела те се променят веднага. Изгледите могат да се дублират и въпреки че модела се срязва на същото място, в тях да се представят различни обекти, детайлност и надписи в зависимост от нуждите на проектанта.

Количествени сметки

Изготвянето на таблици със спецификации и количества в Revit става бързо и лесно чрез посочване на желаните параметри от използваните в модела обекти. Промените се отразяват динамично в таблиците, както и обратно – промените от таблиците се отразяват върху 3D модела. Таблиците могат да бъдат експортирани към MS Excel.

Детайли в Revit

Изготвянето на детайли може да стане чрез извличане на геометрията на обектите от изглед в тримерния модел, чрез изчертаване с 2D инструменти или да се вмъкнат от готови CAD файлове. При разполагане на детайлите в чертожни листове, Revit изобразява автоматично номера на детайла и номера на листа, в който е разположен.

Армировки в Revit

Армировките в Revit са тримерни обекти, чието разполагане става на база геометрията на обекта и списък с параметри, които задава проектанта. За моделираните армировки могат да се изготвят чертежи директно в Revit.

Съединения за стоманени елементи

С Revit можете да укажете вида, геометрията и параметрите на съединението при среща на стоманени елементи. Планки, болтове, отвори, заварки и други елементи се задават от удобен интерфейс.

Двупосочна връзка с изчислителен софтуер

Autodesk Revit изгражда както физическия, така и аналитичен модел на сградата. Той съдържа данни за натоварването, товарните комбинации, размери на елементите, гранични и опорни условия. Изчислителният модел от Revit може да се прехвърли в Robot Structural Analysis Professional. Софтуерът за анализ обработва модела и внася необходимите промени, които динамично се обновяват навсякъде в Revit.

ОВК Проектиране (Видео)

ВиК Проектиране (Видео)

Ел. Проектиране (Видео)