Menu

Civil Site Design (Преди Advanced Road Design) добавя към AutoCAD Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD специализирани инструменти за създаване на обикновени и кръгови кръстовища, реконструкция и рехабилитация на пътища, обръщателни уши и др. Тази допълнителна функционалност е революционно нов начин на проектиране, като значително намалява времето, необходимо за изготвяне на документацията.

Кръстовища

Чрез Civil Site Design можете да създадете тримерен модел и да извлечете необходимата ви геометрия.

 • Бързо създаване и редактиране на бордюрите на кръстовището в план и профил;
 • Задаване на острови, привързани към геометрията на улиците, влизащи в кръстовището;
 • Извличане на трасировъчни данни от геометрията.
Рехабилитация и Реконструкция
 • Автоматично предлагане на нивелетно решение;
 • Всяка промяна на нивелетата се отразява динамично в ръб настилка;
 • Бързо пресмятане на материалите.
Вертикално Планиране
 • Бързо създаване и редакция на площадки от затворени контури;
 • Динамична редакция на нивелетата на площадката;
 • Добавяне на типови напречни профили за бордюри, тротоари и прости или сложни откоси.
Моделиране на дълги трасета

Основно предимство на програмата Civil Site Design е възможността да се работи бързо и удобно с особено дълги трасета със сложни откоси, канавки в изкоп и насип и различни условия за уширения и надвишения на настилката.

Тръбно проектиране
 • Проектиране на водоснабдителни, канализационни и дренажни системи;
 • Промяна на нивелетата и елементите на трасето;
 • Удобно разпечатване в план, надлъжни и напречни профили.
Чертожна Документация

Чрез интелигентни стилове могат бързо и лесно да се разпечатат чертежи на модела в план, профил и напречни сечения. Различни трасировъчни точки от модела също могат да се получат на характерни места.