fbpx
Select Page

Civil Site Design

Добавя към AutoCAD Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD специализирани инструменти за създаване на обикновени и кръгови кръстовища, реконструкция и рехабилитация на пътища, обръщателни уши и др. Тази допълнителна функционалност е революционно нов начин на проектиране, като значително намалява времето, необходимо за изготвяне на документацията.

CSD Кръстовища

Бързо създаване и редактиране на бордюрите на кръстовището в план и профил;
Задаване на острови, привързани към геометрията на улиците, влизащи в кръстовището;
Извличане на трасировъчни данни от геометрията.

Рехабилитация и Реконструкция

Автоматично предлагане на нивелетно решение;
Всяка промяна на нивелетата се отразява динамично в ръб настилка;
Бързо пресмятане на материалите.

Вертикално Планиране

Бързо създаване и редакция на площадки от затворени контури;
Динамична редакция на нивелетата на площадката;
Добавяне на типови напречни профили за бордюри, тротоари и прости или сложни откоси.

Дълги трасета

Основно предимство на Civil Site Design е възможността да се работи бързо и удобно с особено дълги трасета със сложни откоси, канавки в изкоп и насип и различни условия за уширения и надвишения на настилката.

Тръбно проектиране

Проектиране на водоснабдителни, канализационни и дренажни системи;
Промяна на нивелетата и елементите на трасето;
Удобно разпечатване в план, надлъжни и напречни профили.

Чертожна Документация

Чрез интелигентни стилове могат бързо и лесно да се разпечатат чертежи на модела в план, профил и напречни сечения. Различни трасировъчни точки от модела също могат да се получат на характерни места.