fbpx
Select Page

TcpTunnel CAD

Тунелна програма на Aplitop, работеща в CAD платформа (AutoCAD или BricsCAD), която позволява лесно да се свалят данните от тотална станция в чертожна среда с редица функционалности. Всеки проект дефинира ос в план и профил, точкови файлове, типов напречен профил и в различни формати и могат да се зададат файлове с надвишения и контролни точки в типовия профил.

Хоризонтални и Вертикални оси

TcpTunnel CAD Ви позволява да зададете проектното положение на оста в план и надлъжен профил или да вмъкнете нейната геметрия от редица познати файлови формати. Програмата дава възможност за преглед в профил и дефиниция на характерни точки по оста.

 • Дефиниция по тангенти, преходи, кръгови криви
 • Вмъкване от LandXML, Inroads и MxRoad
 • Графичен изглед в профил
 • Дефиниция на точки

Анализ на входните данни

 • X,Y,Z координатни файлове
 • Съвместим с TcpTunnel от инструмента
 • Анализ спрямо оста

Типов напречен профил

 • Дефиниране от затворена полилиния
 • Точка за вмъкване на оста
 • Отстояние от центъра
 • Отстояние от характерна точка
 • Движение с надвишение