fbpx
Select Page
Fusion Simulation Extension е допълнителен модул за Fusion, който дава възможност за различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, изкълчване, свободно падане на тела и топлообмен. Симулирате както запълването в шприц формата, така и охлаждането на самия детайл. Проектирате оптимални и иновативни детайли с технологията “Генеративен дизайн”. Включва следните допълнителни възможности за Fusion:

1 – Static Stress                                               7 – Thermal Stress
2 – Generative Design                                    8 – Structural Buckling
3 – Injection Molding Simulation                  9 – Nonlinear Static Stress
4 – Modal Frequencies                                   10 – Quasistatic Event Simulation
5 – Electronics Cooling                                   11 – Dynamic Event Simulation
6 – Thermal                                                      12 – Shape Optimization

Статичен анализ (Static Stress)

Симулирате как моделът реагира на приложени статични натоварвания и запънат с опори. Показва деформации, напрежения, коефициент на сигурност и опорни реакции.

—Генеративен дизайн

Генеративен дизайн е технология за изследване на дизайна, налична във Fusion. Едновременно генерирате множество CAD решения, базирани на ограничения от реалността и изискванията към функционалността на продукта. Избирате оптималните решения, спрямо различни критерии (маса, материал и възможност за производство).

Multi - Axis Machining

Injection Molding Simulation

Симулирате както запълването в шприц формата, така и охлаждането на самия детайл. Симулирате запълването на вашата форма, за да проверите дали ще има проблеми с качеството възоснова на настройките на процеса, избора на материал и местата за инжектиране. От резултатите можете да проучите запълването, визуалните дефекти и изкривяването. Можете също така да намерите предложения, какво бихте могли да коригирате, за да подобрите резултатите.

Multi - Axis Machining

Нелинеен статичен анализ
(Nonlinear Static Stress)

Симулирайте големи деформации и преместване. Промени в контакта по време на симулираното събитие. Промени в натоварванията или граничните условия по време на симулираното събитие. Нелинейно поведение на материала (промени в твърдостта на материала и постоянна деформация). Извършват се множество стъпки на изчисление, тъй като натоварванията се прилагат постепенно (нарастват).

Multi - Axis Machining

Честотен анализ
(Modal Frequencies)

Симулирате характеристиките на естествените свободни вибрации на детайл или сглобена единица, като същевременно отчитате ефекта от статичните натоварвания върху естествените честоти. Резултатите ви дават формите на различни режими на вибрация и съответните честоти.

Multi - Axis Machining

Dynamic Event Simulation

Симулации зависещи от времето, динамични събития, като например анализ на удар, където кривите на натоварване контролират големината на приложените натоварвания и предписаните премествания като функция на времето. Симулациите на събития обикновено включват много малки интервали във времето и кратка обща продължителност на събитието. Типичен пример е симулиране на поведението на защитни очила или каски по време на удар.

Electronics Cooling

Симулирайте как елементите на електрониката се нагряват в следствие от топлинни натоварвания върху компонентите на печатната платка.Резултатът показва температурата на компонентите и околния въздух и ефекта на радиаторите и вентилаторите.

—Топлинен (Thermal)

Симулирате преносa на топлина, за да определите стационарното разпределение на температурата и резултантния топлинен поток.

Изкълчване( Structural Buckling)

Симулирате натоварването върху конструкцията за да определите критичната сила на изкълвачна и коефициента на изкълчване. Ако коефициент по-малък от 1,0 означава, че конструкцията се изкривява поради геометрична нестабилност, преди да бъде достигнато приложеното натоварване. Анализите на изкълчване се правят например за мостове, сгради и фермови конструкции.

Quasistatic Event Simulation

Симулациите се справят със ситуации, при които имаме сложни условия на контакт, много големи деформации, при които мрежата може да се отклони силно. В тази категория обикновено попадат процеси като екструзии, изтегляне на валци и формообразуване на ламари.

Multi - Axis Machining

Thermal Stress

Симулирайте напрежения, предизвикани от температурата поради неравномерно топлинно разширение и приложени механични натоварвания (като гравитация, налягане или сила).Резултатите ви показват комбиниран резултат на напрежения от статично натоварване и напреженията, предизвикани от температурата.

Multi - Axis Machining

Shape Optimization

Симулирайте къде можете да премахнете материал от вашия детайл, като същевременно постигате допустимите стойност за напрежения и деформации. Оптимизирате използване на материал, за постигане на целите за моделиране с леко тегло (като например за авиационно оборудване)