Menu

Autodesk Inventor Nastran

Autodesk Inventor Nastran е софтуер за анализ по метода на крайните елементи (FEA), който се интегрира в Autodesk Inventor, използва солвъра Autodesk  Nastran и предлага различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен. Прилага се за анализ на детайли, сглобени единици, повърхнини, гъвкви детайли и рамкови конструкции.
Новата AnyCAD технология в Autodesk Inventor дава възможност за директен импорт и симулация на файлове от всякакъв CAD в Autodesk Inventor Nastran.

Autodesk Inventor Nastran се предлага само в  Product Design & Manufacturing Collection .

Линейни якостни анализи

Линеен статичен анализ на детайл и сглобена едини

Нелинейни анализи

Пресмятане на нелинейни задачи като големи премествания и завъртвания, големи деформации, пластичност.

Умора

Определяне на дълготрайността на детайли, подложени на циклични натоварва

Термични

Решават се задачи за топлопренасяне с линейни и нелинейни гранични топлинни състояния.

Земетръс

Изчисляване на конструкции подложени на сеизмично въздействие, вибрации, въздушни или водни течения.

Динамична реакция

Определяне на премествания, свободно падане на тела(Drop test).

Рамкова конструкция

Използване на скица от Inventor, която се облича с профили в Nastran IN-CAD.

Рамкова конструкция

Използване на рамковата конструкция от Inventor за якостни и деформационни анализи.

Изкълчване

Проверка на стабилност при натоварване.
 Възможности Inventor Professional Autodesk Inventor Nastran
Embed into Inventor X X
Static stress X X
Fatigue X
Natural frequency (modal) X X
Modal with load stiffening X X
Response spectrum X
Random vibration X
Frequency response X
Transient stress X
Critical buckling load X
Large displacement X
Nonlinear material models X
Flexible and rigid-body motion X
Nonlinear buckling X
Steady-state heat transfer X
Transient heat transfer X
Rigid bonding X X
Welded contact
Surface contact with friction X
Sliding contact without separation X X
Separation contact without sliding X X
Shrink fit contact X
Thermal contact X
Steady-state heat transfer X
Transient heat transfer X