fbpx
Select Page

Autodesk Civil 3D

Софтуерно решение за Геодезия, Вертикално планиране, Пътно и ВиК проектиране, с което се изгражда Строителен Информационен Модел (Building Information Modeling). Този тримерен динамичен модел осигурява автоматичното обновяване на документацията при промяна в проекта. Измененията върху обектите се отразяват динамично в план, профил, сечение или в спецификациите и по този начин значително ускорявате изработването на проектна документация и сте сигурни за нейната точност.

Какво ново в Civil 3D 2024

Autodesk обявиха новата Civil 3D 2024 версия с редица подобрения:

  • Улеснено зареждане и управление на Subassembly елементи в Toolspace палета на Civil 3D 2024;
  • Property Set секция в Project Explorer с поддръжка на специфични атрибути на елементите в модела;
  • Подобрени връзки в Civil 3D мрежите под налягане (колена, тройници и др.), лесно завъртане на клон и добавени нови блокове и щриховки за представяне на вертикални участъци и фитинги;
  • Подобрени настройки при импорт от ArcGIS и възможност за създаване на AutoCAD геометрия – точки, полилинии и полигони;
  • Подобрения при коридорни преходи – заключване на дължината преди отместване по пикетажа, пренареждане на листа с преходи, Zoom и Pan намиране на обект и добавена API функционалност за създаване и управление на преходи;
  • API функционалност за релсови обръщачи.

Вижте повече …

Civil 3D Точки и Повърхнини

Autodesk Civil 3D има удобни функции за вмъкване на точкови данни с условни знаци. Точките могат да се организират в групи и да се извличат в таблични данни. Поддържат се и облаци от точки, както и създаване на повърхнина по тях. Към повърхнините можете да добавяте и други данни – групи точки, характерни линии, хоризонтали и т.н.

Пресмятане на Обеми

Обемите, които са заложени между повърхнините, се изчисляват с голяма точност като имате възможност да вмъкнете репорт за изкопите и насипите в модела, както и да ги представите на цветна картограма в план-квадратна мрежа.

ГИС Функционалност

В Autodesk Civil 3D разполагате с импорт и експорт към всички по-важни ГИС формати, както и голяма функционалност за добавяне на атрибутна информация, създаване на топологични анализи и карти. Програмата има много световни координатни системи и възможност за създаване на потребителски.

Civil 3D Оси и Профили

Удобна функционалност спомага за бързото създаване на геометрията на осите – тангенти, кръговите и преходни криви, както в графичен, така и в табличен редактор. Надписите на пикетните точки автоматично се променят, запазвайки точността на проекта. Елементите на нивелетата могат да бъдат редактирани графично и таблично, а стойностите в антетката на профила се обновяват динамично.

Типови Напречни Профили

Програмата съдържа библиотека с предварително дефинирани елементи като пътни платна, бордюри, тротоари, откоси и много други. Елементите са параметрично обвързани и автоматично променят геометрията на съоръжението. Освен тези елементи можете да създавате и допълнителни чрез приложението Autodesk Subassembly Composer, което се инсталира заедно с Autodesk Civil 3D.

Civil 3D коридори

Можете да изградите пътен модел като добавите дефинираните типови напречни профили по оста и проектната нивелета. Бързо се добавят както ръчни уширения и надвишения, така и автоматични в хоризонталните криви по зададен файл със стандарти. Проектни повърхнини по горнището и долнището на типовия напречен профил служат за изчисляване на земните работи и за визуализация и надписване в напречните сечения.

Вертикално планиране

С Autodesk Civil 3D вие можете да проектирате сложни проектни повърхнини чрез задаване на откоси в изкоп и насип. Създадените площадки могат да се балансират във вертикално отношение спрямо количествата на обемите или на дадена височина. Налични са редица функции за създаване и промяна на 3D полилиниите, които описват вертикалната планировка. Можете да настройвате изчертаването на щриховки за изкоп и насип, с което да спестите много време.

Напречни сечения

Вие можете лесно да създавате напречни сечения в проекта с различни стилове за котиране на елементите на типовия напречен профил. Напречните сечения се разполагат в чертожни листи, като се запазва тяхната динамичност. Autodesk Civil 3D бързо пресмята обемите на земните работи и на материалите както в таблица за цялата ос, така и чрез добавяне на единични обемни сметки към всяко от напречните сечения.

Решаване на кръстовища

Autodesk Civil 3D изгражда т- и х-образни кръстовища по две пресичащи се оси със зададени нивелети и типови напречни профили. Бордюрните криви се проектират със схеми с един или три радиуса, или по зададена съществуваща ос. Програмата може автоматично да добавя ускорителни и забавителни шлюзове към бордюрните закривявания. Проектираното 3D кръстовище е динамично в случай на промяна на нивелета, типов напречен профил или уширение и надвишение на някой от проектните пътища. Програмата дава възможност и за създаване на геометрия на кръгови кръстовища с острови, пешеходни пътеки и сигнализация.

Външно ВиК Проектиране

Библиотека с тръби и връзки ви дава възможност да създавате ВиК трасета и мрежи, както в план и надлъжен профил, така и в табличен редактор.
Вградените в Autodesk Civil 3D разширения за анализ на канализационната мрежа и ВиК съоръженията ви дават редица възможности за проверка, за да сте сигурни в техническите и геометрични показатели на проектираната тръбна мрежа.

Връзка с Infraworks

В Autodesk Civil 3D имате двупосочна връзка със софтуера за идейно проектиране и визуализация Autodesk Infraworks 360, където имате възможност да представите Вашия проект и да изследвате въздействието му върху околната среда.