Menu

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА FACEBOOK ИГРАТА “СПЕЧЕЛИ МЯСТО В КУРСА ALTIUM DESIGNER BASIC!’’

І. Общи условия:

1. Настоящите Общи Условия за участие (“Правилата”) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “Спечели място в курса Altium Designer Basic!’’.

2. Организатор на “Спечели място в курса Altium Designer Basic!’’ и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта е фирма “CAD Point LTD”.

3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата.

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

1. Играта се провежда от 15.00 часа на 09.11.2020 г. до 15.00 часа на 19.11.2020 г. („Период на провеждане”).

2. “Спечели място в курса Altium Designer Basic!’’ се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

3. Информация за печелившите участници ще се публикува на страницата не по-късно от 18:00 часа на 19.11.2020 г.

III. Право на участие

1. Право на участие в “ Спечели място в курса Altium Designer Basic! ’’ има всяко физическо лице, което е над 18 години.

2. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

3. Не се допуска участието на служители от “CAD POINT LTD”.

4. Повече от един коментар не дават по-голям шанс за спечелване на наградата.

Организаторът публикува на своята Facebook страница условията за участие в играта, наградата/наградите към нея, периода на участие и датата на теглене на победителя/победителите. Всеки, който желае да участва в играта, трябва да хареса страницата на фирма “CAD POINT LTD.” във фейсбук, да сподели оригиналния пост и да коментира “Участвам” под оригиналния пост на играта във Facebook (закачен най-горе в страницата на фирма “CAD POINT LTD.”).

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания и уронва авторитета и достойнството на Организатора или някой от останалите участници в играта.

IV. Награди. Теглене и получаване на наградите

1. Eдин печеливш участник ще спечели място в курса Altium Designer Basic.

2. Не се допуска размяна на наградите срещу парична сума или друг вид предметна награда.

3. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на Играта, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.

4. Спечелилите участници се обявяват на Facebook страницата, в срок определен от Организатора или най-късно един ден след изтичане на периода упоменат в условието на играта.

5. За да получи наградата, спечелилият участник следва в срок от 2 работни дни да се свърже с Организатора на “Спечели място в курса Altium Designer Basic!” като изпратят лично съобщение на Facebook страницата.

Ако Организаторът не получи отговор на изпратеното съобщение, както и ако печелившият участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите правила от страна на избрания за печеливш участник, той губи правото да получи наградата си.

6. Наградата се предоставя от фирма “CAD POINT LTD”.

7. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:

– ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени от спечелилия участник;

– ако не се свърже с нас в срок до 2 дни от датата, на която е бил уведомен, че е печеливш;

8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави наградата по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия/те Участник/ци с друг вид награда.

V. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата. Също така използваният от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.

VI. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата.

VII. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата.

VIII. Други

1. С включването си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията.

2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата. Участниците могат да се свържат с Организатора, чрез лично съобщение във Facebook страницата. Игрите, обявени от Организатора, не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързват с Facebook. С включването си в Игрите участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.