Menu

AutoCAD Civil 3D е софтуерно решение за Геодезия, Вертикално планиране, Пътно и ВиК проектиране, с което се изгражда Строителен Информационен Модел (Building Information Modeling). Този тримерен динамичен модел осигурява автоматичното обновяване на документацията при промяна в проекта. Измененията върху обектите се отразяват динамично в план, профил, сечение или в спецификациите и по този начин значително ускорявате изработването на проектна документация и сте сигурни за нейната точност.

Точки

AutoCAD Civil 3D има удобни функции за вмъкване на точкови данни и техните условни знаци. Точките могат да се организират в групи за визуализация в план и за извличане на таблични данни. Поддържат се и точкови облаци от 3D скенери и създаване на повърхнина по тях.

Повърхнини

С AutoCAD Civil 3D вие можете да създавате повърхнини от различни видове данни – точки, характерни линии, хоризонтали и др. Обемите, които са заложени между повърхнините, се изчисляват с голяма точност и вие имате възможност да покажете изкопите и насипите в цветна карта с работните коти в планквадратна мрежа.

Оси и Профили

Удобна функционалност спомага за бързото създаване на теоритична ос по точки, полилинии или чрез изчертаване. Геометрията на тангентите, кръговите и преходни криви динамично се променя, както в графичен, така и в табличен редактор. Надписите на пикетните точки автоматично се променят, запазвайки точността на проекта. Елементите на нивелетата могат да бъдат редактирани графично и таблично, а стойностите в антетката на профила се обновяват динамично.

Типови Напречни Профили

Програмата съдържа библиотека с предварително дефинирани елементи като пътни платна, бордюри, тротоари, откоси и много други. Елементите са параметрично обвързани и автоматично променят геометрията на съоръжението. Освен тези елементи можете да създавате и допълнителни чрез приложението Autodesk Subassembly Composer, което се инсталира заедно с AutoCAD Civil 3D.

Пътни модели

Можете да изградите пътен модел като добавите дефинираните типови напречни профили по теоритичната ос и проектната нивелета. Имате възможност лесно да добавяте както ръчни уширения и надвишения, така и автоматични в хоризонталните криви спрямо зададен файл със стандарти. Когато моделът на пътя е готов, вие можете да добавяте автоматични проектни повърхнини по горнището и долнището на елементите на типовия напречен профил, които да послужат за изчисляване на земните работи и за визуализация и надписване в напречните сечения.

Напречни сечения

Вие можете лесно да създавате напречни сечения в проекта с различни стилове за котиране на елементите на типовия напречен профил. Напречните сечения се разполагат в чертожни листи, като се запазва тяхната динамичност. AutoCAD Civil 3D бързо пресмята обемите на земните работи и на материалите както в таблица за цялата ос, така и чрез добавяне на единични обемни сметки към всяко от напречните сечения.

Външно ВиК Проектиране

Библиотека със стандартни тръби и връзки ви дава възможност да създавате реални ВиК трасета. Проектирането им може да се обвърже чрез критерии към съществуващи или проектни повърхнини с възможност за графична редакция в план и надлъжен профил или в табличен редактор.
Вградените в AutoCAD Civil 3D разширения за анализ на канализационната мрежа и ВиК съоръженията ви дават редица възможности за проверка, за да сте сигурни в техническите и геометрични показатели на проектираната тръбна мрежа.

Вертикално планиране

С AutoCAD Civil 3D вие можете да проектирате сложни проектни повърхнини чрез задаване на откоси в изкоп и насип. Създадените площадки могат да се балансират във вертикално отношение спрямо количествата на обемите или на дадена височина. Налични са редица функции за създаване и промяна на 3D полилиниите, които описват вертикалната планировка. Можете да настройвате изчертаването на щриховки за изкоп и насип, с което да спестите много време.

Решаване на кръстовища

AutoCAD Civil 3D изгражда т- и х-образни кръстовища по две пресичащи се оси със зададени нивелети и типови напречни профили. Бордюрните криви се проектират със схеми с един или три радиуса, или по зададена съществуваща ос. Програмата може автоматично да добавя ускорителни и забавителни шлюзове към бордюрните закривявания. Проектираното 3D кръстовище е динамично в случай на промяна на нивелета, типов напречен профил или уширение и надвишение на някой от проектните пътища. Програмата дава възможност за планово проектиране на сложни кръгови кръстовища с параметрични острови, пешеходни пътеки в сходящите лъчи и маркировка на определени разстояния по осите.

Пресмятане на обеми

Пресмятане на обемите на земните работи се извършва в план като картограма в план-квадратна мрежа, в мрежа от триъгълници или по напречните сечения в оста.

Връзка с Infraworks 360
В AutoCAD Civil 3D имате двупосочна връзка със софтуера за идейно проектиране и визуалиация Autodesk Infraworks 360
ГИС функционалност

В AutoCAD Civil 3D разполагате с импорт и експорт към всички по-важни ГИС формати, както и голяма функционалност за добавяне на атрибутна информация, създаване на топологични анализи и карти.