Menu

Курс Revit за конструкции

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи и таблици. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit.

Курсът е с продължителност 25 учебни часа, в четири дни:

1. Интерфейс и настройки на програмата;
2. Организация на BIM модела в Revit
3. Моделиране на конструкцията;
3.1. Дефиниране на нива и оси;
3.2. Дефиниране на сечения и дебелини;
3.3. Моделиране на греди, колони, плочи и шайби;
3.4. Фундаменти;
3.5. Моделиране на обеми в директно в модела;
3.6. Отвори, наклонени елементи и др.
4. Изчислителен модел на конструкцията
4.1. корекция на изчислителния модел;
4.2. дефиниране на товарни състояния
4.3. натоварване на конструкцията;
5. Изготвяне на чертежи и документация
5.1. Размерни линии и надписване на чертежи
5.2. Изготвяне на автоматични таблици
5.3. Оформяне на чертожен лист и антетка;
5.4. Експорт на чертежи и 3D модел към AutoCAD;
5.5. Импорт на чертежи от AutoCAD
5.6. Импорт на подложки в модела на Revit от AutoCAD
6. Съвместна работа в един модел
7. Фамилии в Revit
7.1. Първи стъпки
7.2. Разработване на фамилия за начинаещи

За по-напреднали потребители се организират курсове след изготвяне на програма, съгласно степента на владеене на програмата.