Menu

Autodesk Inventor Nastran е софтуер за анализ по метода на крайните елементи (FEA), който се интегрира в Autodesk Inventor, използва солвъра Autodesk  Nastran и предлага различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен. Прилага се за анализ на детайли, сглобени единици, повърхнини, гъвкви детайли и рамкови конструкции.
Новата AnyCAD технология в Autodesk Inventor дава възможност за директен импорт и симулация на файлове от всякакъв CAD в Autodesk Inventor Nastran.

Autodesk Inventor Nastran се предлага само в  Product Design & Manufacturing Collection .

Линейни якостни анализи
Линеен статичен анализ на детайл и сглобена едини
Нелинейни анализи
Пресмятане на нелинейни задачи като големи премествания и завъртвания, големи деформации, пластичност.
Умора
Определяне на дълготрайността на детайли, подложени на циклични натоварва
Термични
Решават се задачи за топлопренасяне с линейни и нелинейни гранични топлинни състояния.
Земетръс
Изчисляване на конструкции подложени на сеизмично въздействие, вибрации, въздушни или водни течения.
Динамична реакция:
Определяне на премествания, свободно падане на тела(Drop test).
Рамкова конструкция
Използване на скица от Inventor, която се облича с профили в Nastran IN-CAD.
Рамкова конструкция
Използване на рамковата конструкция от Inventor за якостни и деформационни анализи.
Изкълчване
Проверка на стабилност при натоварване.
 Възможности Inventor Professional Autodesk Inventor Nastran
Embed into Inventor X X
Static stress X X
Fatigue X
Natural frequency (modal) X X
Modal with load stiffening X X
Response spectrum X
Random vibration X
Frequency response X
Transient stress X
Critical buckling load X
Large displacement X
Nonlinear material models X
Flexible and rigid-body motion X
Nonlinear buckling X
Steady-state heat transfer X
Transient heat transfer X
Rigid bonding X X
Welded contact
Surface contact with friction X
Sliding contact without separation X X
Separation contact without sliding X X
Shrink fit contact X
Thermal contact X
Steady-state heat transfer X
Transient heat transfer X