fbpx
Select Page

Autodesk Takeoff

Облачен продукт за бързо и точно извличане на 2D и 3D количествени сметки. Autodesk Takeoff е базиран на Autodesk Docs облачната платформа за споделяне на цялостна проектна и чертожна информация между членовете на екипа и подготвя извличането на количествата вложени материали и остойностяването на проекта.

Autodesk Takeoff позволява пресмятане на количествата върху актуалната чертожна документация и постоянна информираност за промените в проекта. Този работен процес спестява скъпо струващи грешки, както и време и усилия на екипа, тъй като е значително по-лесно проследяването на промените в отделните версии на документите.

Централизирано Управление

Организация на споделянето на файлове в облачната среда на Autodesk Docs и задаване на нивата на правомощия от администратора на проекта. Това позволява достъп на всеки член на екипа до нужната за него информация и улеснява обмена на данни.

Екипен обмен на информация

Отделните членове на екипа може да комуникират помежду си чрез запитване за информация (RFI), проблеми (Issues) или забележки (Markups) в проектната документация, за да имат точната и актуална информация.

Извличане на 2D количества

В Autodesk Takeoff специалистите могат да събират линейна, площна и бройна информация от двумерните чертежи и на база зададени формули да извличат необходимите материали, а за улеснение се използват различни цветове за видовете количества.

Определяне на 3D количества

При извличане на количества директно от 3D BIM моделите Autodesk Takeoff реферира към съответните обекти и към техните свойства, за да извлече конкретна информация от тях.

Агрегиране на данните

Autodesk Takeoff позволява лесна класификация и навигация в различните количества, независимо дали са извлечени от 2D или 3D. При промяна, добавяне или изтриване, количествата се преизчисляват автоматично. Те се попълват в предварително дефинирана структура на отделните материали, която може лесно да бъде експортирана в Excel.