Menu

Revit Extensions (разширения за Ревит) представляват набор от инструменти, които увеличават, улесняват и добавят допълнителни възможности за работа върху модели в Revit.

Някой extension-и могат да бъдат достъпни за сваляне директно от вашия Autodesk Account, или от Autodesk App Manager. Други могат да бъдат намерени в уеб сайта на Autodesk Exchange.

Разширението, което ще разгледаме в тази статия ви дава възможност да  дефинирате правила, по които Revit автоматично да генерира армировка за избраните от вас стоманобетонни елементи.

След като сте избрали обектите, в случая стоманобетонни колони,  на които желаете да добавите армировка, щракнете върху Extensions tab > Autodesk Revit Extensions panel > Reinforcement drop-down > Columns.

В него Revit вече е попълнил известно количество информация, която му е налична, като например информацията за геометрията и материала зададени за обектите, който сте избрали да армирате.

От лявата страна на новия прозорец може да изберете за кои типове елементи искате да направите редакция или да добавите компоненти. За колони това могат да бъдат:

Армировъчни пръти:

Стремена:

Допълнителни напречни стремена (стига да имате повече от 2х2 пръта за надлъжната армировка):

Армировка в участъците на съединения:

Дефиниране на зоните за армиране:

В централната част на прозореца ви се дава възможност да редактирате съответните параметри, които имат нужда от редакция. В дясната част схематично е изобразен вашия стоманобетонен елемент, в случая колона, като върху тази схема са илюстрирани параметрите, които можете да редактирате, докато сте в избрания от вас елемент.

Когато сте доволни от зададените от вас редакции и ги потвърдите, Revit автоматично ще генерира армировка в избраните стоманобетонни колони.

Ако сте доволни от резултата, можете да запазите правилата за генериране на армировка на вашите елементи, като шаблон (template), за преизползване в последствие.

За да виждате армировката в изгледите ви е достатъчно да я изберете  (в някой от изгледите ви) и от диалоговия прозорец “Rebar Element View Visibility State” да изберете в кой от изгледите да бъде показана и как.