Menu

От 31 март 2020г. се разпространява Autodesk Inventor 2021, потребителите под абонамент и нови клиенти имат достъп до продукта.
В новия Autodesk Inventor 2021 са включени много подобрения, предложени от потребители, за ускоряване на конструктивните процеси, намаляване на повтарящи се задачи и използване на натрупания опит, за по-голямо фокусиране върху конструиране и иновации.
Inventor 2021 включва следните нови възможности:

Подобрения в работата и производителността

Потребителите на Inventor постоянно натоварват софтуера с все по-големи и сложни конструкции. В отговор на това Autodesk търсят начини за усъвършенстване на работата му. В Inventor 2021 е подобрена продуктивността в следните работни процеси:

 • По-бързо се избират компоненти, като в една стъпка се използва селектиране в прозорец или филтриране на компоненти
 • Промените на видимостта стават по-бързо чрез избрани или записани изгледи
 • Усъвършенствана е продуктивността при вмъкване на съставни възли
 • По-бързи промени на във видимостта чрез директно превключване между компонентите или използване на записани изгледи

Генератор на рамкови конструкции

В новата версия са направени много подобрения в Генератора на рамкови конструкции – включително именуване на файлове, нов селектор за категории, редактиране на свойства и др:

 • Подобрения в диалоговия прозорец за именуване на файлове, с по-детайлен контрол на схемите за задаване на имена на компонентите
 • При създаване на рамки, нов филтър Category позволява ускорен избор на компоненти, а Presets дава възможност за записване на най-често използваните настройки за повторна употреба
 • Геометрията вече може да се филтрира от панела със свойства, а нова предварителна фигура помага за ориентация на рамката при посочване на скелета й
 • Нови увеличителни инструменти помагат за настройване на изгледа перпендикулярно на рамковия манипулатор или близо до изометричната му проекция
 • Може да се използва командата Trim/Extend за прекъсване на компоненти върху крива повърхнина
 • Добавени са два нови профилни изреза за обработка на краищата, които разширяват поддръжката на I-, C- и T-профили, както и на кръгли компоненти
 • Командата Reuse дава съществено предимство за избор на начален компонент от колекция с използвани елементи за запълване на скелета на рамковата конструкция

Конструктивни подобрения

Командата Unwrap е доусъвършенствана в новата версия чрез възможност за подравняване на резултатите с модела или XY, XZ и YZ равнини. Може също да се зададе различни равнинни отвори да станат твърди тела.

Тъмни теми за предварителен изглед

В Inventor 2020 беше въведен нов интерфейс със светли теми. Inventor 2021 включва предварителен изглед с нова тъмна тема.

Команден UI и подобрения в продуктивността

Панелите със свойства навлизат във все повече области на Inventor. Те ускоряват работния процес и вече са включени в командите Bend, Coil, Combine, Copy Object, Decal, Delete Face, Split, Thicken/Offset, както и във всички команди на Рамковия генератор.

Съвместна работа Revit и Inventor AnyCAD

Производителите се стремят към добавяне на по-голяма стойност за своите клиенти чрез използване на BIM (Building Information Modeling). Autodesk Inventor помага на компаниите от строителната индустрия, като осигурява плавна интеграция на данни от Revit:

 • Подобрена е съвместната работа на Revit с Inventor чрез поддържане на асоциативна връзка към вмъкнатите данни от Revit. Проектът в Revit може да се достъпва от локален файл или да се координира в облачна среда чрез Autodesk BIM 360
 • Промените по време на конструктивния процес са неизбежни. Когато се промени модел в Revit, трябва и моделът в Inventor да се промени по съответния начин. Тъй като моделът от Revit е свързан със сглобената единица в Inventor без файлово транслиране – всички промени в Revit проекта се отразяват и в Inventor

Транслиране

 • JT export сега поддържа експорт на Product Manufacturing Information (PMI). Преди изборът на Product Manufacturing Information експортираше графични PMI данни
 • Добавена е поддръжка за импорт на Parasolid версия 32
 • Импортът на AnyCAD формати е обновен за Solid Edge, SolidWorks и Unigraphics

Детайли

На ниво детайли в Inventor 2021 са направени подобрения за листов материал, многотелни детайли и 3D анотации:

 • Фланец от листов материал вече може да се дефинира чрез референтна равнина или лице, което улеснява съответствието с точен ъгъл
 • Значително са намалени кликанията с мишката чрез използване на познатия избор в прозорец на различни тела и повърхнини
 • Поддържа се съгласуваност между 3D анотациите и потребителските iProperties чрез отбелязването им в бележки със стрелки и общи анотации

Сглобени единици

На ниво сглобени единици в Inventor 2021 са направени подобрения за тръби и тръбни системи, структурата на сглобените единици и конвенциите за именуване на файлове:

 • Разширен е диалоговият прозорец File Naming в командите Mirror и Copy
 • При запис на файлове е добавена опция за задаване по подразбиране дали файловете да се записват или не. Нова колона “Save State” в диалоговия прозорец помага да се разбере кои файлове Inventor предлага да се запишат и защо
 • За по-добро структуриране на сглобената единица е разширена функционалността в генератора на валови компоненти за болтови връзки. Когато тази опция е активна, не се създава папка или възел на диска, а индивидуалните елементи се вмъкват директно в сглобената единица. Организацията на данните се подобрява така, че да отговори на нуждите на потребителя

Тръби и тръбни системи

 • Добавени са нови подобрения във File Naming за тръби и тръбни системи
 • Много често се налага създаване на повече от едно тръбно трасе. Бутонът Apply при използване на опцията Auto-Route позволява оставане в командата за генериране на следващото трасе.

Чертежи

На ниво чертежи в Inventor 2021 са направени подобрения чрез автоматизирани инструменти за документация:

 • Line Style сега е Display Style с по-фин контрол на изгледа на BOM референтни компоненти в чертежа. Използва се една от новите опции: Edges as Reference, Shaded или Edges as Part, Shaded за показване на файловете в цвят със или без пунктирана линия
 • Възможността за автоматично добавяне на осови линии в чертожните проекции е лесно откриваема, с нов бутон в целевото меню
 • Подобрена е възможността на Inventor при оразмеряване да открива диаметри в странични проекции или разрези, когато се избира успоредна геометрия
 • По всеобща молба командата Measure е върната в етикета Tools на чертожната среда, за извършване на измервания без създаване на допълнителни анотации
 • За допълване на документацията е подобрен процеса за копиране и поставяне на таблици в чертожния лист
 • Новата опция “Rotated” в командата “Dimension” позволява подравняване на размера перпендикулярно на избран ръб

Автоматизация при чертежите

Листовите формати и iLogic повече от всякога улесняват автоматизираното създаване на чертежи според CAD стандартите на Inventor 2021:

 • Изгледите, записани като листови формати, сега запазват настройки като показване на ръбове, а е добавена и нова опция “Fit views to sheet” за автоматично мащабиране
 • Листовите формати сега поддържат разгъвки на детайлите от листов материал и спецификации за сглобените единици, които се попълват автоматично от посочения при създаването им модел
 • За още по-голяма автоматизация при създаване на чертежи е подобрена възможността на iLogic за добавяне на размери, бележки и позиции
 • Въведена е възможност за промяна на чертожните стилове с iLogic, за да отговарят на изискванията на клиента или за групово редактиране на стилове, които да съответстват на CAD стандартите