Menu

TcpTunnel CAD е тунелна програма на испанската фирма Aplitop, работеща в CAD платформа (AutoCAD или BricsCAD), която позволява лесно да се свалят данните от тотална станция в чертожна среда с редица функционалности. Всеки проект дефинира ос в план и профил, точкови файлове, типов напречен профил и в различни формати и могат да се зададат файлове с надвишения и контролни точки в типовия профил.

Хоризонтални и Вертикални оси

Дефиниция по тангенти, преходи, криви
Вмъкване от LandXML, Inroads и MxRoad
Графичен изглед в профил
Дефиниция точки

Типов напречен профил

Дефиниране от затворена полилиния
Точка за вмъкване на оста
Отстояние от центъра
Отстояние от характерна точка
Движение с надвишение

Анализ на входните данни

X,Y,Z координатни файлове
Съвместим с TcpTunnel от инструмента
Анализ спрямо оста