Menu

Autodesk® Nastran® In-CAD е софтуер за анализ по метода на крайните елементи (FEA), който се интегрира в Autodesk Inventor, използва солвъра Autodesk® Nastran® и предлага различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен. Прилага се за анализ на детайли, сглобени единици, повърхнини, гъвкви детайли и рамкови конструкции.
Новата AnyCAD технология в Autodesk Inventor дава възможност за директен импорт и симулация на файлове от всякакъв CAD в Nastran® In-CAD.

Nastran IN-CAD  се предлага само в  Product Design & Manufacturing Collection .

Възможности
 Products Inventor Professional  Autodesk Nastran In-CAD
Embed into Inventor X X
Embed into SOLIDWORKS X
Static stress X X
Fatigue X
Natural frequency (modal)  X X
Modal with load stiffening  X X
Response spectrum X
Random vibration  X
Frequency response  X
Transient stress  X
Critical buckling load  X
Large displacement   X
Nonlinear material models  X
Flexible and rigid-body motion  X
Nonlinear buckling  X
Steady-state heat transfer  X
Transient heat transfer  X
Rigid bonding  X  X
Welded contact   X
Surface contact with friction   X
Sliding contact without separation   X   X
Separation contact without sliding  X  X
Shrink fit contact   X
Thermal contact  X
Steady-state heat transfer  X
Transient heat transfer  X

 

Линейни якостни анализи

Линеен статичен анализ на детайл и сглобена единица. Определяне на напрежения и деформации на база поставени опори и зададени статични натоварвания.

Нелинейни

Пресмятане на сложни нелинейни задачи като големи премествания и завъртвания, големи деформации, пластичност, свръхеластичност, пълзене и др.

Умора

Определяне на дълготрайността на детайли, подложени на циклични натоварвания.

Термични

Анализ на структури, подложени на термични натоварвания. Решават се задачи за топлопренасяне с линейни и нелинейни гранични топлинни състояния, които са променят във времето

Земетръс

Изчисляване на конструкции подложени на сеизмично въздействие, вибрации, въздушни или водни течения. Може да се използва в различни индустрии:
– Атомни централи
– Самолетна индустрия
– Корабна индустрия

Динамична реакция:

Определяне на премествания, свободно падане на тела(Drop test), напрежения и деформации в структури, подложени на кратковременни или честотно-зависими натоварвания

Рамкова конструкция

Използване на скица от Inventor , която се облича с профили в Nastran IN-CAD.  Генерират се якостни и деформационни анализи на база зададен натоварвания.

Рамка от Inventor

Използване на рамковата конструкция от Inventor за якостни и деформационни анализи.

Изкълчване

Проверка на стабилност при натоварване. Изследване на структури за загуба на устойчивост причинена от сили на натиск.