Menu

Autodesk Inventor Professional предоставя на инженерите пълен и гъвкав комплект модули за 3D машинно конструиране, симулации, инструментална екипировка, визуализация и документация. С Inventor конструкторите могат да интегрират 2D чертежи от AutoCAD® и 3D данни в общ цифров модел за виртуално представяне на крайния продукт.
Тясно интегрирани в един пакет параметрично  (базирано на фичъри) проектиране и директно моделиране  ви позволяват бързо създаване на изделия и лесното им  редактиране. Автоматично генериране на конструктивната документация от 3D моделите спестява време и отстранява допускане на грешки .

Inventor 2018 какво е новото

В Inventor 2018 са добавени нови функционалности и  възможности. Ускорена е работата за създаване на детайли и големи сглобени единици, подобрена е визуализацията, по-лесна е комуникацията с клиенти  и работа с различни CAD формати.

Големи сглобени единици Inventor 2018

В Inventor 2018 е подобрена от 2x-10x производителността на работа с големи сглобени единици. По-лесно създавате сглобената единица, ротирате, мащабирате и генерирате чертежи.

Символи в модела Inventor 2018

Поставяте символи за размери, допуски и обработки директно в детайла, след което може да генерирате 3D PDF за по-лесна комуникация с клиента.

Параметрично моделиране

Включва параметрично  (базирано на фичъри) проектиране и директно моделиране.

Сглобена единица

Включва инструменти за поставяне, ориентиране и сглобяване на отделните детайли. Детайлите се присъединяват с връзки и ограничения. Има инструменти за проверка на колизии и ограничаване на контакта между детайлите. Може да създавате положения и нива на подробности в сглобената единица.

Производствена документация

Автоматизирано създаване и оформяне на производствена документация

Autodesk Inventor ускорява създаването на производствени чертежи и премахва възможностите за грешки. Връзката между чертожните изгледи и оригиналните модели намалява необходимостта от редактиране и проверка. Асоциативните спецификации се променят според последните редакции на детайлите. Автоматично се въвеждат основни, странични, детайлни, изометрични и спомагателни изгледи и сечения и се поставят размери и пояснителни бележки.

Детайли от листов материал

Autodesk® Inventor® автоматизира създаването на детайли от листов материал. След генериране на детайла, от библиотеката се избират и поставят изрези, отвори и избушвания. Възможно е създаване на сложни преходи за вентилационни тръбопроводи, контейнери за съхранение на материали, аспиратори и др. Разгъвките се получават автоматично, а изходните резултати в DXF формат са придружени с отделни пластове за вътрешните и външните профили, линиите на огъване, центровете на дъгите и тангентните линии.

Генератори на компоненти

След въвеждане на реални инженерни параметри като сили, скорости и въртящи моменти, генераторите на компоненти автоматично създават тримерни модели на избраните машинни елементи и възли. Съдържат инструменти за генериране на резбови съединения; щифтове; валове, главини и лагери; шпонкови съединения; ексцентрици; зъбни, ремъчни и верижни предавки; цилиндрични гърбични механизми; двигателни винтове; пружини; О-пръстени и др.

Презентация
Моделиране на свободни форми

В Inventor 2016 са добавени нови команди за моделиране на тела, чрез използване на свободни форми. Моделите се  създават с инструменти за  директно моделиране, с хващане и дърпане, може да конвертират тяло или повърхнина в свободна форма и после да е редактирате.

. 

Рамков генератор

Рамковият генератор опростява създаването на рамкови машинни конструкции, платформи, стълби и др. С него бързо и лесно избирате, поставяте и подрязвате необходимите профили. Той е интегриран с Autodesk Inventor Bill of Materials и отделните компоненти се отразяват в спецификациите, чертежите и позициите с актуалните им дължини.

AnyCAD технология
Новата AnyCAD технология дава възможност за директен импорт и работа с файлове от всякакви CAD системи без транслатори. Поддържа се връзка с оригиналните файлове. Ако файловете се заменят с нови, промените в геометрията се отразяват автоматично, a връзките между детайлите се запазват, както и всички свойства от външната програма и може да се попълнят в спецификацията и таблицата в чертежа на Inventor.
Якостни анализи на детайли и сглобени единици
Интегрирани статични и модални анализи
Autodesk® Inventor® дава възможност за анализ на конструкциите без транслиране на CAD модела или прехвърляне на данните в друг продукт. Включени са статичен и модален анализ за изследване на деформации или минимални и максимални напрежения. Възможни са и параметрични анализи. За тях се използват параметрични таблици, в които се задават конструктивни ограничения и граници на параметрите. След това чрез управление на таблицата се визуализира ефекта, който промените на даден параметър оказват върху конструкцията.
Обединена FEA среда за детайли и сглобени единици
Единната среда за якостни анализи дава контрол над избора на материал; определянето на ограниченията и товарите; контактните условия между компонентите; дефинирането на мрежата от крайни елементи; представянето; видимостта и изключването на компоненти.
Оптимизация
При оптимизирането на сглобки автоматично се откриват стойностите на параметрите, които отговарят на конкретните конструктивни критерии. Може да въведете стойностите на параметрите получени след оптимизацията обратно в модела на сглобката, за да обновите детайлите или сглобката с оптималните им стойности.
Динамични симулации и анализи на механизми
Модулът за динамични симулации извършва пресмятане на задвижванията по време на пълния оперативен цикъл на механизма и оразмерява двигателите и изпълнителните звена според актуалните динамични товари. Прави анализ на позициите, скоростите и ускоренията на всеки един от компонентите.
Генеративен дизайн

оптимизиране масата на изделието

Окабеляване и опроводяване
Автоматично се опроводяват и окабеляват електрически трасета и се изготвя работна документация с таблици на връзките, спецификация на кабелите, проводниците и скрепителните елементи, и чертежи на проекта. Възможен е диpектен обмен на данни с AutoCAD® Electrical.
Създаване на тръби и тръбни системи

За създаването на тръбни системи с твърди и меки връзки е необходимо само да се зададат точки за определяне на трасето. Програмата го запълва автоматично с тръбни сегменти според въведените правила, тип и размери.

Анимации и рендване на изображения

С вградения Autodesk Inventor Studio правите висококачествени изображения и анимации директно в конструктивната среда. По този начин имате достъп до специализирано и скъпоструващо функционално средство, без да се налага да изучавате отделно приложение. Получените изображения и анимации могат да се използват за доклади, презентации, монтажни инструкции и потребителска документация.